โครงการวิจัยคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2007

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

20

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

0

Award

รางวัล ปี 2007

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 1 1 0 0
2007 การสำรวจและพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาชาวบ้านผสมผสานภูมิปัญญาสากลตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ : กรณีศึกษาจังหวัดลพบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 บูรณาการเชิงระบบเพื่อสร้างทางเลือกและแนวทางการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในเขตป่าภูหลวง-วังน้ำเขียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2007 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำลำพระเพลิง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 อิทธิพลของความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง การควบคุมความโกรธ พฤติกรรมการจัดการกับปัญหา และทัศนคติต่อการใช้ความรุนแรง ต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัยรุ่นชายไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 2 0 0 0
2007 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่าย อ.บ.ต.ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2007 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นำ สำหรับผู้ประกอบการในโครงการ OTOP หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 1 2 0 0
2007 การส่งเสริมศักยภาพของชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืน กรณีศึกษาจังหวัดสระบุรี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2007 ความต้องการและพฤติกรรมทางการท่องเที่ยวของประชาชนในเขตจังหวัดนนทบุรี และปทุมธานี ต่อการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดภาคกลางตอนบน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2007 การศึกษาสถานการณ์เด็กกำพร้าและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวีเอดส์ในประเทศไทย และรูปแบบความช่วยเหลือระยะที่ 2 (2550) : การพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของมนุษย์ของเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2007 โครงการวิจัยประเมินผลหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน (รุ่นที่ 6) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2007 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2007 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2007 การศึกษาผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment) ในพื้นที่แนววางท่อก๊าซธรรมชาติพื้นที่พาดผ่าน 5 จังหวัดของภาคตะวันออก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2007 การสำรวจความรู้ความเข้าใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนที่มีต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2007 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2007 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2007 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2007 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนแก้ว หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2007 โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับพ.ร.บ.รายได้ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2007 ความต้องและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภาคกลางตอนบน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0