การสำรวจสถานะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคมและกฎหมาย เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง

Publish Year International Conference 1
2017 exปรัทยุมน เลปนานนท์, exอ. ยุวรี โชคสวนทรัพย์, inดร.กรกิต ชุ่มกรานต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Women's Rights and Thai Women's Real Status", International Conference on Economics, Management and Innovation (ICEMI 2017), 15 - 16 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย