โครงการวิจัยคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2021

45

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

35

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

43

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

4

Award

รางวัล ปี 2021

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20232022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 25 Project 4 3 0 0
2021 การแต่งบ้านแบบมินิมัล: การสร้างความโดดเด่นทางสังคมจากการปรับแปลงวัฒนธรรมญี่ปุ่น หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2021 การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านความรุนแรงในเด็กและเยาวชน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2021 การบังคับคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการสําหรับข้อพิพาทตามสัญญาทางปกครอง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2021 การกำหนดความรับผิดอย่างเป็นธรรมในสัญญารับทุนรัฐบาล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2021 การลดทอนความผิดอาญาและการยกเลิกความผิดลหุโทษ: ศึกษาบทบัญญัติซึ่งไม่ครบตามองค์ประกอบของโครงสร้างความผิดอาญา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 1 0 0 0
2021 การยกระดับการผลิตของวิสาหกิจชุมชนผ้าทอมัดหมี่ จังหวัดอุดรธานี หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2021 จิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน: การศึกษาแบบกำหนดขอบเขต หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2021 แบบจำลองความสำเร็จในการพัฒนาพลเมืองต้นแบบของจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2021 แบบรูปการกระจายเชิงพื้นที่ของโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2021 การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ในระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2543-2563) จากการสร้างเขื่อนป้องกันคลื่นของชายหาดแสงจันทร์และชายหาดสุชาดา จังหวัดระยอง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1 0 0 0
2021 ความคิดเห็น ความพร้อมและแนวโน้มที่เป็นไปได้ในการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้เป็นทางเลือกแก้ปัญหาภาวะตกงาน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 กรณีศึกษา อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงการแจกแจงของปริมาณน้ำฝนสุดขีดรายวันต่อการภัยพิบัติดินถล่ม จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 1 0 0
2021 การถ่ายทอดความรู้ผ้าทอมัดหมี่ย้อมครามและการพัฒนาการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอมัดหมี่ จังหวัดอุดรธานี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภายใต้ความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีและระดับรังสีในสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 1 0 0 0
2021 การพัฒนาวิธีการฟื้นฟูและการตัดสินใจย้ายปลูกหญ้าทะเลเพื่อการอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเล ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 1 0 0
2021 นวัตกรรมการจัดการเพื่อรับมือภัยพิบัติดินถล่ม ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางออนไลน์เพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตที่ไม่เป็นอุปสรรคแก่ผู้พ้นโทษ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการประเมินความต้องการใช้น้ำทางการเกษตรในเขตพื้นที่ชลประทานของอ่างเก็บน้ำคลองกะทูนและอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง จังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2021 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 แบบออนไลน์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 1 0 0
2021 โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิขาสังคมศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2021 ความฉลาดทางการเมืองของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2021 การประเมินศักยภาพทรัพยากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวสัตว์ป่าในพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 0 0 0
2021 เสรีภาพสื่อต่อการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2021 ปัญหาเสรีภาพสื่อต่อการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2021 การนำเสนอข่าวของสื่อที่มีผลต่อทิศทางการดำเนินกระบวนยุติธรรมทางอาญา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 18 Project 5 2 0 0
2021 โครงการการจัดทำรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ปี พ.ศ.2563 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2021 โครงการการประเมินผลหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 5 หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2021 ฐานข้อมูลบรรณานุกรมการต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 1 0 0 0
2021 การพัฒนาตำบลต้นแบบนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็งภาคกลางและภาคตะวันตก หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2021 โครงการขับเคลื่อนระบบและกลไกสนับสนุนสังคมผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีในเขตสุขภาพที่ 1 ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 1 0 0 0
2021 การทบทวนและการสร้างกรอบมโนทัศน์ของสุขภาวะทางปัญญาในคนวัยทำงาน หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2021 แนวคิด และองค์ประกอบสุขภาวะทางปัญญาในคนวัยทำงานของสังคมไทย หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2021 โครงการพัฒนากลไกเชิงสถาบันและกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแนวชายแดนไทย ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 1 0 0 0
2021 โครงการศึกษาวิเคราะห์แนวทางและการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนในการจัดให้เอกชนเช่า/บริหาร ระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2021 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0 ผู้ประสานงาน องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2021 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 1 0 0
2021 การนำแนวทางปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 1 0 0 0
2021 ความคิดทางรัฐธรรมนูญและความมุ่งหมายทางการเมืองในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ : ศึกษาผู้ร่วมออกแบบรัฐธรรมนูญปี 2540, 2550, 2558 และ2560 ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 1 0 0 0
2021 เสียงจากห้องแล็บ : ประสบการณ์การทำงานและความรู้สึกของคนทำแล็บเมื่ออยู่ร่วมกับเชื้อโควิด -19 หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2021 โครงการการรวบรวมและจัดทำภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม "อาหารไทยและวัฒนธรรมการกิน" ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2021 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2564 หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2021 บทบาทพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีเพื่อการถ่วงดุลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา: จากปัจจุบันสู่อนาคต ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2021 สู่สังคมไทยไร้ความรุนแรง: การพัฒนาเครื่องมือการไกล่เกลี่ยและแนวทางปฏิบัติในการจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 1 0 0