โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิขาสังคมศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน