โครงการวิจัยคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2011

21

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

26

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

0

Award

รางวัล ปี 2011

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2011 ปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการทำงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 10 3 0 0
2011 การประเมินวิธีการบีบอัดข้อมูลภาพดาวเทียมรายละเอียดสูงที่มีรายละเอียดภาพน้อยกว่าหนึ่งเมตร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2011 เหมา เจ๋อ-ตง กับการตีความลัทธิมาร์กซ์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2011 เครือข่ายความร่วมมือเพือการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2011 ระบบสมถะและวิปัสสนา ระยะที่ 1 หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2011 ไบโอชาร์ : เทคโนโลยีขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานสีเขียวระยะที่ 1 หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 2 0 0
2011 Knowledge Report from International Conferences and Community Conferences หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2011 แนวทางการปรับตัวเชิงบูรณาการจากความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศต่อศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรในภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2011 ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรภายใต้ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การปรับตัวเชิงบูรณาการของชุมชนจากความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศต่อศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรในภาคตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2011 รูปแบบการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของพื้นที่เมืองในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2011 ทุนข้ามชาติต่อการเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินภาคเกษตรกรรมและวิถีชีวิตเกษตรกรและชุมชน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2011 รูปแบบในการพัฒนาทักษะชีวิตที่นำไปสู่คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุหลังเกษียณในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 5 1 0 0
2011 การประเมินผลหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะโดยสันติวิธี รุ่นที่ 7 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 โครงการ “การศึกษากระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย” หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 โครงการ “ระบบงานสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนกับการแก้ไขและป้องกัน” หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 โครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมลำทางสังคม: กรณีศึกษาชุมชนรวมใจสามัคคี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมสำหรับสถาบันพระปกเกล้า หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ที่เป็นสถาบันการศึกษา) 0 0 0 0
2011 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามเส้นทางรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2011 โครงการจัดทำศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบการจัดการมูลฝอยแบบผสมผสานด้านเทคโนโลยีของเทศบาลตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 โครงการลด เหลื่อม ล้ำ ทำ 4 ชุมชน (โดยรับผิดชอบชุมชนอุทิศอนุสรณ์) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี ๒๕๕๔ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 0 0 0
2011 ปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการทำงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาชุมชนหมู่บ้านธนะธานี เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2011 โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (GIS) ระยะที่ ๑ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0