โครงการวิจัยคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2006

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

0

Award

รางวัล ปี 2006

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 0 0 0 0
2006 การสำรวจและพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาชาวบ้านผสมผสานภูมิปัญญาสากลตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ : กรณีศึกษาจังหวัดลพบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 โครงการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 บูรณาการเชิงระบบเพื่อสร้างทางเลือกและแนวทางการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในเขตป่าภูหลวง-วังน้ำเขียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำลำพระเพลิง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การศึกษาผลกระทบทางสังคมโครงการการปลูกสบู่ดำเป็นพืชพลังงานทดแทน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 รูปแบบการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีการบริหารงานบุคคลขององค์กรบริหารส่วนตำบล ภาคกลาง ประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 อิทธิพลของความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง การควบคุมความโกรธ พฤติกรรมการจัดการกับปัญหา และทัศนคติต่อการใช้ความรุนแรงต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัยรุ่นชายไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 3 1 0 0
2006 อิทธิพลของระบบโลกาภิวัฒน์ด้านเศรษฐกิจในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ (2531-2534) หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2006 การสำรวจสถานภาพและแนวโน้มการใช้เทคโนโลยี ICT ในการศึกษาแบบ e-lening ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2006 เหตุหย่า : ศึกษากรณีความเสมอภาคของชายและหญิงในการเรียกค่าทดแทน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2006 การวิเคราะห์การลงทุนในมนุษย์ : โดยอัตราผลตอบแทนภายในของนิสิตปริญญาโท สายสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2006 ภาวะผู้นำของผู้ประกอบการ:ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างคุณลักษณะทางจิตวิทยา การทำงานเป็นทีม และความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
2006 การเปรียบเทียบมุมมองขิงเจ้าหน้าที่กระบวนการยุติธรรมไทย : การใช้อำนาจศาลปกครองในพรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2006 Gender, Elder Care and Care Workers in Thai Governmental Home for the Aged หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2006 Gender, Elder Care and Older Persons in Various Living Arrangements: A Case Study of Ayutthaya in Thailand. หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2006 โปรแกรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มนนทรีอีสานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 0 0 0 0
2006 พัฒนาการของผู้ประกอบการธุรกิจอังกฤษในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 บทบาทของกลุ่มธุรกิจไทยในการกำหนดนโยบายความสัมพันธ์ไทย-พม่า หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 ชาวจีนในภาคใต้ของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 ความขัดแย้งเรื้อรังใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 บุคลิกภาพ ความคาดหวังการปรับตัวทางสังคม และการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนเตรียมแพทย์ทหาร ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 การสังเกตการณ์และประเมินผลกระทบของภัยแล้งที่มีต่อข้าวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยเพื่อเป็นพื้นฐานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0