โครงการวิจัยคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2010

38

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

35

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

0

Award

รางวัล ปี 2010

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 1 0 0 0
2010 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ : กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนยาง อ.กุดชุม จ.ยโสธร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 แนวทางการปรับตัวเชิงบูรณาการจากความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศต่อศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรในภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรภายใต้ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การปรับตัวเชิงบูรณาการของชุมชนจากความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศต่อศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรในภาคตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 19 Project 14 8 1 0
2010 วิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา อุตสาหกรรมและองค์การ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2010 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสมดุลระหว่างงานและชีวิตที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานที่มีประสิทธิภาพของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 1 0 0
2010 ถ่านชีวภาพ:เทคโนโลยีลดคาร์บอน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2010 พลวัตของชีวิต:การทำความเข้าใจกลไกการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าด้วยซิสเต็มไดนามิกส์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2010 เตาผลิตถ่านชีวภาพด้วยวิธีการแยกสลายมวลชีวภาพด้วยความร้อน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 1 0
2010 จากประชาธิปไตยสมัยใหม่สู่หลังประชาธิปไตยสมัยใหม่ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2010 ปัจจัยที่มีผลต่อการนำการจัดการความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2010 การสำรวจปัญหาและความต้องการของนิสิตภาควิชาภูมิศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2010 การวิจัยสถาบันเพื่อปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :(1) คุณลักษณะบัณฑิตรัฐศาสตร์ที่พึงประสงค์ของหน่วยงาน (2)ความพึงพอใจของหน่วยงานที่มีต่อบัณฑิตรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (3)ความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2010 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณแบบช่วงความเชื่อมั่นของผลต่างค่าเฉลี่ยสองประชากรในการแจกแจงแบบล็อกนอร์มอล ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2010 Buddhism and Early childhood Education: Enhancing the Child's Moral Development from Prenatal Stage to Preschool Ages หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 4 1 0 0
2010 Worthy Lessons from Vietnam for Community Psychology and for Human, Community, Educational and National Development in Thailand หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2010 Worthy Lessons from Bali, Indonesia, for Community Psychology and for Human, Community, Educational and National Development in Thailand หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2010 Worthy Lessons from Singapore, Malaysia and Penang, for Community Psychology, and for Human, Community, Educational and National Development in Thailand หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2010 Knowledge Report from International Conferences and National Conferences หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2010 ถนนราชดำเนินกับการเปลี่ยนแปลงพ.ศ. 2457 - 2557: ศึกษากรณีชุมชนหลังวัดราชนัดดา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
2010 ภาวะผู้นำ จิตวิญญาณในการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน และบรรษัทภิบาล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 1 0 0
2010 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทสามัญ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2010 มิติทางวัฒนธรรมและการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ชองในจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 2 3 0 0
2010 การศึกษาและพัฒนาเครื่องมือประเมินและตัวชี้วัดสุขภาวะทางจิตวิญญาณเพื่อการพัฒนา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2010 การศึกษาความเป็นไปได้โครงการส่งเสริมการผลิต ผลิตภัณฑ์ฮาลาล สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2010 การประเมินผลโครงการวิจัยหลักสูตรความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 ประวัติศาสตร์กิจการโทรคมนาคมไทย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 แนวคิดธนาคารอิสลามทางเลือกเชิงนโยบายของรัฐปัญหาและอุปสรรค : กรณีศึกษาประเทศไทยกับการบูรณาการธนาคารอิสลามสู่ระบบการธนาคารแบบประเพณีนิยม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2010 "โครงการวิจัยชุมชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร" หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2010 การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อการศึกษาตลาดชุมชนในฐานะเครื่องมือทางสังคมและรูปแบบความร่วมมือของชุมชน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค กรณีศึกษา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 การประเมินผลหลักสูตรประกาศนียบัตรนักเจรจาไกล่เกลี่ยรุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 โครงการวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นระยะที่ 1: ผลิตภัณฑ์น้ำหมักเช็ง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2010 การสร้างสันติสุขจากภายใน: การทำหน้าที่ของครอบครัวกับการสร้างคุณลักษณะทางจิตวิทยาสันติภาพ ของวัยรุ่นท่ามกลางสภาวะความขัดแย้งในสังคมไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 โครงการจัดทำมาตรฐานคุณภาพนักวิจัย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0