โครงการวิจัยคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2013

29

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

36

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

5

Award

รางวัล ปี 2013

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20232022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 16 Project 4 2 0 0
2013 ระบบศรัทธาและปัญญา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2013 สงครามอมตะระหว่างบุญและบาป (ต่อเนื่อง) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2013 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนในรอบ 20 ปี ตำบลคลองโคน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2013 หลักรัฐประศาสนศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2013 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสุขภาพชุมชน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2013 การวิจัยและประเมินผลหลักสูตรวืทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2554) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2013 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าแบบช่วงสำหรับพารามิเตอร์สเกลของการแจกแจงไวบูลล์และเอกซ์โพเนนเชียลแบบสองพารามิเตอร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2013 Worthy Lessons from Canada for Community Psychology and for Human, Community, Educational and National Development in Thailand หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2013 Knowledge Report from International Conferences, National Conferences and Community Conferences หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2013 Knowledge Report on the Parent's Handbook Training for Effective Parenting/ Systematic Training for Effective Parenting (STEP): Adlerian Approach หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2013 ความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติเพื่อขอรับการอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 60 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ราชบุรี เขต 1 หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2013 การสร้างระบบประชาธิปไตยในอังกฤษ ฝรั่งเศสและเยอรมนี หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2013 การจัดการเชิงบูรณการด้านพลังงานสีเขียวของประเทศไทย กรณีศึกษา:จังหวัดนครพนม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 ทุนทางสังคมที่สนับสนุนความสำเร็จของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ได้รับรางวัลระดับประเทศปี 2554: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคันนา จ.ตราด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การเข้ามาและการแพร่หลายของลัทธิเซไค คิวเซเคียวในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2013 การหาค่าที่ดีที่สุดของตัวแปรนิเวศสรีรวิทยาต้นสักสาหรับแบบจำลอง BIOEM-BGC โดยใช้วิธีการเจเนติกอัลกอลิทึม(GA) หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 20 Project 5 7 0 0
2013 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2556 หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 4 0 0
2013 ชุมชนแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 1 3 0 0
2013 โครงการวิจัยการพัฒนากฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีแทนผู้บริโภค หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการปฏิรูปกฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2013 โครงการศึกษาวิจัยทิศทางการปฏิรูปกฎหมายการระงับข้อพิพาทเพื่อการเยียวยาความเสียหายต่อผู้บริโภคเพื่อรองรับความร่วมมือในประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การประเมินผลหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2555 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ที่เป็นสถาบันการศึกษา) 0 0 0 0
2013 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 พื้นที่ ใน 2 บริเวณ คือ บริเวณด้านเหนือของท่าเทียบเรือชะอำ บ้านคลองเทียน เขตเทศบาลเมืองชะอำ-บ้านบางเกตุ หมู่ 7 ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ความยาวชายฝั่งประมาณ 2,000 เมตร และบริเวณบ้านหนองข้าวเหนียว ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดปร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกประจำปี 2555 ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการ การป้องกันและลดอาชญากรรมตามแบบจำลองตำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม(ตมอ.) กรณีศึกษา กองบัญชาการตำรนวจนครบาล(บช.น.) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศที่จำเป็นต่อการเพิ่มศัยกภาพการพัฒนาการเกษตรภาคตะวันออกภายใต้ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (GIS) ระยะที่ 2 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการความสุขและความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการศึกษาทิศทางการพัฒนากฏหมายด้านสังคมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ระยะที่ ๑ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัด ฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า จังหวัด ฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อการกำหนดแนววางท่อเผื่อเลือก สำหรับโครงการวางท่อส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว จากคลังปิโตรเลียมเขาบ่อยา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ถึงคลังน้ำมัน อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี (Pre –SIA) หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 อิทธิพลของการสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเอง และการควบคุมตนเองที่มีต่อความหยุ่นตัวของนิสิตรอพินิจ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2013 ภูมิทัศน์ทางปัญญาแห่งประชาคมอาเซียน: เรียนรู้เพื่อร่วมเดินไปข้างหน้าด้วยกัน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0