โครงการวิจัยคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2016

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

49

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

6

Award

รางวัล ปี 2016

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2023 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 28 Project 11 5 0 0
2016 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของผู้มีส่วนได้เสีย: จังหวัดราชบุรี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2016 ความยั่งยืนของชุมชนผ่านการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในเขตอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2016 พฤติกรรมการผลิตมะพร้าวน้ำหอมปลอดสาร/มะพร้าวอินทรีย์ส่งออกของเกษตรกร: กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2016 การพัฒนาเครือข่ายธรรมาภิบาลท้องถิ่นในด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและด้านความโปร่งใส: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2016 สูงวัยอย่างสง่างามตามวิถีพื้นบ้านล้านนาไทย: การถอดบทเรียนด้านสุขภาวะของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2016 การแสวงหาความตื่นเต้นเร้าใจ การหลงตัวเอง การเปรียบเทียบทางสังคม และพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2016 การพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน้ำอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของอัตลักษณ์และการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 2 0 0 0
2016 การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของวัยเด็กตอนต้นที่มีต่อสื่อกระตุ้นการรับรู้ กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร” หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2016 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เครื่องมือทางการค้าที่ส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน กรณีศึกษาผ้าคูบัว ราชบุรี หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2016 การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2016 เปรียบเทียบคูณสมบัติไบโอชาร์ที่ผลิตจากชีวมวล 11 ชนิด หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 โมเดลการตลาดไบโอชาร์:ผลลัพธ์จากโครงการชุมชนแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 การทำเกษตรปลอดภัยของเกษตรกรในจังหวัดราชบุรี หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2016 แนวคิด รูปแบบและการจัดทำสินค้าทางวัฒนธรรมในบริบทการท่องเที่ยว: กรณีศึกษาตลาดริมยม 2437 และชุมชนบ้านกง ตำบลบ้านกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย" หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2016 ตัวตน การดิ้นรน และการต่อรองผ่านชีวิตทางศาสนาของ "ผุ้หญิงกำปง" ในหมู่บ้านมุสลิมชายแดนใต้ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2016 การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเยาวชนปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2016 พฤติกรรมการสูบบุหรึ่ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสูบบุหรี่ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 อิทธิพลของความฉลาดทางอารมณ์ที่มีต่อความผาสุกและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าทางโทรศัพท์ กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2016 พรานบุญ: การประกอบสร้างความหมายและการกลายมาเป็นวัตถุทางความเชื่อ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2016 การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2016 พฤติกรรมการบริโภคเสื้อผ้าสำเร็จรูปของผู้สูงอายุสตรีในกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2016 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดราชบุรี หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2016 ความเครียดในงานของข้าราชการตำรวจไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2016 ผลของโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ต่อการทำงานเป็นทีมนิสิตภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2016 ผลของโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2016 ผลของโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนิสิตภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2016 การประมาณช่วงความเชื่อมั่นสำหรับผลต่างระหว่างสัดส่วนสองกลุ่มที่อิสระกัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2016 การรับรู้เมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นผู้สูงอายุที่ประสบความสำเร็จของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 21 Project 10 7 0 0
2016 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2559 หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2016 บทบาทของจิตวิญญาณในการทำงานในการส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 0 0 0
2016 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี ระยะที่ 2 ข้อมูลแผนที่แปลงที่ดิน และแผนที่แม่บท หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 โครงการการติดตามและการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมของโครงการพัฒนาแก้งลิงหนองเลิงเปือย (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 4 0 0
2016 การจัดการความรู้ของเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตผ้ามัดหมี่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 โครงการข้อมูลกฎหมายเรื่องกฎหมายของประเทศอินโดนีเซียและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคงของประเทศอินโดนีเซีย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 วัฒนธรรมเมืองในพื้นที่ชายขอบของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 0 0 0
2016 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานกลุ่มผ้าทอมัดหมี่: ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2016 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดศูนย์จัดการขยะอันตรายชุมชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (ระยะแรก) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศด้วยเทคโนโลยีการสำรวจข้อมูลระยะไกล (Remote Sensing) ในพื้นที่ประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อการคงอยู่ในอาชีพได้อย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 ความมั่นคงทางพลังงานของอาเซียน : บทวิเคราะห์นโยบายพลังงานหมุนเวียนของมาเลเซียและอินโดนีเซีย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2016 การบริหารจัดการโซ่อุปทานและองค์ความรู้การผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2016 การศึกษาเปรียบเทียบการดูแลผู้สูงอายุในครัวเรือนระหว่างญี่ปุ่นและไทย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 1 0 0 0
2016 "โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน" หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 ทัศนคติ ความพึงพอใจ การมีส่วนร่วม และความผูกพันต่อการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ของประชากรในชุมชนโดยรอบโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง และกลุ่มบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2559 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 2 (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 1 0 0 0
2016 การศึกษาสถานภาพสิ่งแวดล้อมและจัดทำแผนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกองค์การเภสัชกรรม ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0