โครงการวิจัยคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2020

48

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

59

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

39

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

2

Award

รางวัล ปี 2020

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2020 การรับรู้และการบังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2024 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 29 Project 12 2 0 0
2020 ความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัติวิถี: กระบวนการและความเป็นผู้ประกอบการเชิงสถาบัน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 1 0 0 0
2020 การศึกษาซอฟต์สกิลล์ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2020 ความฉลาดทางสุขภาวะ สมดุลยภาพระหว่างชีวิตกับงานและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2020 น้ำตาลสยามกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2020 วิวัฒนาการดิจิทัลต่อธุรกิจการเงินการธนาคาร และผลกระทบของการเข้ามาแทนที่ด้วยดิจิทัล (Digital disruption) ในธุรกิจการเงินการธนาคารต่อแรงงานและพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้การเงินการธนาคาร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2020 บทเรียนจากฝุ่น PM2.5: การแก้ไขปัญหามลพิษโดยรัฐ ในประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย และจีน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1 0 0 0
2020 ปัญหาการเลิกจ้างโดยเหตุการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรือการร่วมชุมนุมทางการเมือง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2020 "ชุมชนแม่กลอง" : วิเคราะห์ผ่านศิลปกรรมแถบลุ่มน้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2020 การศึกษาการพัดพาและการสะสมตัวของตะกอนชนิดซิลิซิคลาสติกในบริเวณลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเวฬุด้วยเทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2020 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชนไทย: มูลเหตุ รูปแบบ และผลที่เกิดขึ้นตามมา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2020 ประเทศไทยกับระบอบระหว่างประเทศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2020 ความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาในบริบทของกลุ่มประเทศอาเซียน: กรณีศึกษาการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2020 การใช้การรับรู้ระยะไกลเพื่อประเมินคลอโรฟิลล์ เอ ในแหล่งน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2020 โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2020 ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้านการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของบริการที่มีต่อประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2020 ปัญหาการควบคุมพฤติกรรมในการแข่งขันไม่เป็นธรรมทางธุรกิจภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าในยุค Big Data หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 1 0 0 0
2020 การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมในการจัดการขยะชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 1 0 0
2020 ความตระหนักในการใช้โทรศัพท์มือถือให้ปลอดภัยของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 1 0 0
2020 การศึกษาแหล่งกำเนิดและวิวัฒนาการของหาดทรายดำด้วยเทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 1 0 0 0
2020 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 1 0 0 0
2020 “หวย” ในผู้สูงวัย : สถานการณ์ ความรุนแรงของปัญหา และแนวทางลดผลกระทบ กรณีศึกษาผู้สูงอายุในชุมชนหนองแขม กรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 1 0 0 0
2020 ปัญหาและอุปสรรคในการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเชิงพื้นที่ชุมชนตรอกวังหลัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 1 0 0 0
2020 การบริหารแรงงานและองค์การในธุรกิจการเงินการธนาคารอันเป็นผลมาจากการเข้ามาแทนที่ด้วยดิจิทัล หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 1 0 0 0
2020 โลกาภิบาลมาตรฐานการศึกษา : กรณีศึกษาการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 2 0 0 0
2020 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2020 ญี่ปุ่นกับการแก้ไขปัญหามลพิษทางอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนหลังสงครามโลกครั้งที่ 2-ทศวรรษ 1970 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2020 ความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมืองของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2020 การสร้างแผนที่ที่ดินเปล่าอ้างอิงเพื่อการประมาณอายุของสิ่งปกคลุมดิน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 1 0 0 0
2020 การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 2 1 0 0
2020 การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมต่อการทำเกษตรกรรมและการใช้สารกำจัดศัตรูพืชในภาคเหนือของไทย (ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน) ผู้ประสานงาน แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0
2020 การพัฒนากระบวนการติดตามหลังปล่อยและการช่วยเหลือหรือสงเคราะห์ผู้พ้นโทษ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 1 0 0 0
2020 โครงการศึกษาการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (กลุ่ม Startup/Strong/Regular & Turn Around/Ecosystem) ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2020 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2563 หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2020 นวัตกรรมทางสังคมในการควบคุมยาสูบในชุมชน : กรณีศึกษา เยาวชนภาคใต้ของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2020 โครงการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบจาก (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... ภายใต้โครงการจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ... : เตรียมความพร้อมเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2020 การขยายพื้นที่ชุมชนในการดำเนินโปรแกรมการทำงานกับผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัว เพื่อป้องกันการกระทำซ้ำ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 1 0 0 0
2020 โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 1 0 0
2020 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0