โครงการวิจัยคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2009

24

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

28

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

0

Award

รางวัล ปี 2009

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2023 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 5 1 0 0
2009 การสำรวจปัญหาและความต้องการของนิสิต หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2009 การทับซ้อนของแนวเขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลกับปัญหาการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2009 โครงการวิจัยรูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2009 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมนิสิตกับระดับการเรียนรู้ในวิชาระบบพลวัตทางภูมิศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2009 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการทำงานของครูกับความรุนแรงในเด็กนักเรียน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2009 การยอมรับตนเองของหญิงท้องไม่พร้อม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2009 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานและความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 3 0 0 0
2009 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการทำงานของครูกับความรุนแรงในเด็กนักเรียน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2009 การออกแบบชุดทดลองเพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างการเผาไหม้ การแยกสลายด้วยความร้อน และการคายแก๊สของมวลชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2009 Cultural Meaning in Program Activities: A Reflection of Thai Values on Teaching Process and Interaction หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2009 Knowledge Report from International Conferences, National Conferences and Community Conferences หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2009 Worthy Lessons from Austria and Czech Republic for Community Psychology and for Human, Community, Educational and National Development in Thailand หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2009 ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ : ประสิทธิผลและทิศทางการพัฒนาในอนาคต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 15 Project 4 2 0 0
2009 การประเมินความคิดเห็นต่อการปรับปรุงการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำภาคเหนือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 โครงการศึกษาการวัดค่า Modulation Transfer Function (MTF)สำหรับอุปกรณ์กล้องแบบ Panchromatic จากดาวเทียมรายละเอียดสูง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมที่ยั่งยืนของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2009 โครงการศึกษาและพัฒนาระบบประเมินความเชื่อถือไว้วางใจ (Public Trust) ในหน่วยงานของรัฐ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การศึกษาวิเคราะห์ความรับผิดและการชดใช้ค่าเสียหายตามมาตรา 27 ของพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในบริบทของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2009 การศึกษาผลกระทบของพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพต่อผู้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การป้องกันปัญหาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ในกลุ่มเยาวชน กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนมาตรการลดปริมาณคดี : ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดอันยอมความได้ตามประมวลกฎหมายอาญา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 โครงการศึกษาและพัฒนาระบบประเมินความเชื่อถือไววางใจ ระหว่างสำนักงาน ก.พ. และหน่วยราชการ ปีงบประมาณ 2552 ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การประเมินผลหลักสูตรแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 เทคโนโลยีถ่านชีวภาพ: วิธีแก้ปัญหาโลกร้อน ดิน และความยากจนในภาคเกษตรกรรม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2009 มิติทางวัฒนธรรมและการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ชองในจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้าน:น้ำหมักเช็ง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2009 ความยั่งยืนของการค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีจรรยาบรร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 2 0 0 0