โครงการวิจัยคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2008

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

30

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

1

Award

รางวัล ปี 2008

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 15 Project 3 4 0 0
2008 การประเมินศักยภาพชุมชนระดับตำบลของประเทศไทยเปรียบเทียบปี2545,2546,2547และ2550 หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2008 โมเดลการติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเมืองของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2008 ความทุ่มเทต่อองค์การของแรงงานในจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2008 การกลายเป็นเมืองและการเปลี่ยนแปลงแบบรูปการตั้งถิ่นฐานในเขตชานเมืองของกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2008 กว่าจะเป็นบัณฑิตเกียรตินิยม ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2008 Including Ethics in Teaching Content and Process หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2008 บูรณาการเชิงระบบเพื่อสร้างทางเลือกและแนวทางการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในเขตป่าภูหลวง-วังน้ำเขียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำลำพระเพลิง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 ข้าว : บทเรียนแห่งคุณธรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การพยากรณ์ราคาและผลผลิตพืชเศรษฐกิจด้วยโมเดลสถิติและโครงข่ายประสาทเทียม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 คุณภาพชีวิตของนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยที่ทำงานระหว่างเรียน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 ธรรมาภิบาลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2008 การทำหน้าที่ของครอบครัว ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค และการปรับตัวของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2008 ปัจจัยที่นำไปสู่สัมฤทธิ์ผลในการเรียนของนิสิตปริญญาตรีเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การมีส่วนร่วมของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบริเวณสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 0 0 0 0
2008 การเปลี่ยนแปลงของทุนเชื้อสายจีนในประเทสไทยตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้ว หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบแค หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ของเทศบาลตำบลท่าผา หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 1) ของเทศบาลตำบลคลองโยง หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางาย หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลชุมชนไทยและภาคธุรกิจไทยในสหรัฐอเมริกา ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2008 การป้องกันปัญหาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ในกลุ่มเยาวชน กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การป้องกันปัญหาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ในกลุ่มเยาวชนกรณีศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0