โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม