โมเดลการติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเมืองของประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2008 inดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์, "A Model for Monitoring Urban Development and Disaster Prevention in the 10th National Plan of Thailand ", The 21st EAROPH World Congress and Mayors Caucus , 21 - 24 ตุลาคม 2008, Himeji and Awaji ญี่ปุ่น