โครงการวิจัยคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2012

40

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

28

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

0

Award

รางวัล ปี 2012

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2012 การจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการภายใต้ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรของภาคตะวันออกของไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2024 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 1 1 0 0
2012 องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้: การก่อตัวของอภิมหาอำนาจใหม่ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2012 ไบโอชาร์ : เทคโนโลยีขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานสีเขียว ระยะที่ 1 (ต่อเนื่อง) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 ระบบสมถะและวิปัสสนา ระยะที่ 1 (ต่อเนื่อง) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 สงครามอมตะระหว่างบุญกับบาป หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 ธรรมาภิบาลในการบริหารงานของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในทัศนคติของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2012 Person-Centered Therapy and Personal Growth หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 Knowledge Report of Seminar of Graduate Program in Community Psychology: Step Up to ASEAN หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 ความเชื่อมั่นในการลงทุนชาวญี่ปุ่นในประเทศไทยหลังวิกฤติอุทกภัย พ.ศ. 2554: กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยจากการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย: กรณีผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายชาวเกาหลีเหนือโดยผ่านเส้นทาง R3A ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 ปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการทำงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 17 Project 5 3 0 0
2012 โครงการศึกษาสภาพปัญหาความต้องการ ทุนชุมชน และบทบาทของหน่วยงานต่างๆ เพื่อการจัดทำแผนกลยุทธ์ การพัฒนาชุมชนพื้นที่โครงการกลุ่ม ปตท.จังหวัดระยอง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การศึกษาทบทวนสถานการณ์การเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2012 ปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการทำงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (2555) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2012 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และดัชนีมวลกายที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิต กลุ่มยางและพลาสติก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝัุ่งตะวันตก บริเวณโครงการก่อสร้างเขื่อนหินปากคลองบางทุละ และเขื่อนกันคลื่นหมู่ที่ 2 และ 3 ตำบลแหลมผักเบี้ย และพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านเหนือคลองบางทะลุ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และบริเวณบ้านหนองบัวหมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดวประจวบคีรีขันธ์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 โครงการลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนจากแหล่งกำเนิดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกประจำปี 2555 ของศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกประจำปี 2555 ของศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 พื้นที่ ใน 2 บริเวณ คือ บริเวณด้านเหนือของท่าเทียบเรือชะอำ บ้านคลองเทียน เขตเทศบาลเมืองชะอำ-บ้านบางเกตุ หมู่ 7 ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ความยาวชายฝั่งประมาณ 2,000 เมตร และบริเวณบ้านหนองข้าวเหนียว ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดปร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2555 หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 2 0 0
2012 การพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยคอมพิวเตอร์ (GIS) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 โครงการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคพื้นดิน ในสาขาเกษตรป่าไม้และการใช้ประโยนช์ที่ดิน (AFOLU) ระดับรายจังหวัด ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 โครงการวิจัยคัดสรร-พัฒนา-ศึกษา-วิเคราะห์ "การจัดทำถุงรับขวัญเด็กแรกเกิด" หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การวิจัยความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อการเปิดเสรีภาคบริการทางการศึกษาภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียนสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย [งบประมาณปี 2555) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 สุขภาพจิตแนวพุทธของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2012 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และดัชนีมวลกายที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิต กลุ่มยางและพลาสติก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0