โครงการวิจัยคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2022

52

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

65

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

39

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

4

Award

รางวัล ปี 2022

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 23 Project 4 0 0 0
2022 ถอดบทเรียนจากความคิดทางการเมืองโรมัน: สิทธิ อำนาจ และสถาบันการเมือง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 1 0 0 0
2022 การสร้างแบบวัดสุขภาพจิตสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2022 พลวัตเมืองและขั้นตอนการพัฒนาเมืองของขั้วความเจริญเติบโตหลักในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2022 โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2022 ความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลกของแอฟริกาตะวันตกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบในมุมมองทางภูมิศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2022 การศึกษานโยบายการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2022 “การพัฒนาแบบวัดจิตวิญญาณในการทำงาน ฉบับภาษาไทย” หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2022 การประเมินพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 1 0 0 0
2022 การกระจายเชิงพื้นที่และพื้นที่ให้บริการของโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด19 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2022 แนวทางการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2022 ปัจจัยเชิงเหตุและผลของการหลอมรวมระหว่างงานและชีวิตที่มีต่อการปฏิบัติงานและสุขภาวะของผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานที่บ้านในเขตพื้นที่เสี่ยงโควิด 19 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2022 การปรับตัวขององค์การไม่แสวงหาผลกำไรต่อผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2022 คน ชุมชน และกาแฟ: การยอมรับทางสังคมและการเพิ่มมูลค่าด้วยมรดกวัฒนธรรมการเกษตร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2022 ทศวรรษที่เสียศูนย์กับความท้าทายของรัฐบาลญี่ปุ่นในการแก้ไขปัญหาแรงงานขาดแคลน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2022 สถานะองค์ความรู้เมืองนิเวศและวิถีเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะทุนทางสังคมท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 1 0 0 0
2022 การพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสัตว์ป่าอย่างมีส่วนร่วมภายใต้ขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติกลุ่มป่าแก่งกระจาน หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 ประสิทธิผลการบริหารงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในท่ามกลางวิกฤตการณ์โรคระบาด ไวรัสโคโรนา 2019 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2022 การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของการเกิดแผ่นดินถล่มจากความผันแปรสภาพภูมิอากาศโดยใช้แบบจำลองภูมิอากาศโลก CMIP 6 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 บทบาทของรัฐในการห้ามใช้สารพาราควอต ไกลโฟเซตและคลอร์ไพริฟอสกับการปรับตัวของวิถีเกษตรกรเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs): กรณีศึกษาในอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 1 0 0 0
2022 ฝุ่น PM2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านมุมมองอาชญาวิทยาสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2022 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าเกษตรสู่ผู้บริโภค หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2022 การเสริมสร้างความสามารถในการตอบสนองต่อโควิด-19 ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2022 ปัญหาเกี่ยวกับโมฆะกรรมของคำสั่งทางปกครองในระบบกฎหมายไทย: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเยอรมัน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 3 0 0 0
2022 โครงการแปลงานวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการต่างประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2022 การสำรวจความผูกพันต่อชุมชนและการมีส่วนร่วมในโครงการหลวงของประชาชนในพชุมชนบ้านเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2022 การเสริมสร้างทักษะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และพัฒนานักวิจัยชุมชน: กรณีศึกษาอาสาสมัครเยาวชน บ้านเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2022 โครงการการรวบรวมและจัดทำข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “กัญชาในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” เพื่อขอขึ้นทะเบียนต่อองค์การยูเนสโก ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2022 โครงการการจัดทำรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ปี พ.ศ.2564 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2022 การประมวลผลงานสงเสริม SME ตามนโยบายรัฐ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2022 โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาวะทางปัญญา ความผาสุกทางจิต และภาวะหมดไฟในการทำงานในคนวัยทำงาน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2022 โครงการการทบทวนสถานภาพการศึกษาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2022 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2565 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2022 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของสำนักงานอัยการสูงสุด และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรอัยการ ระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2022 โครงการการศึกษาบริบทที่เกื้อหนุนต่อพฤติกรรมเชิงบวกในการเรียนและการมีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ของนักเรียนกลุ่มช้างเผือก ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 1 0 0 0
2022 นิยามความเป็นอยู่ที่ดีบนโลกดิจิทัลสำหรับสังคมไทย 5.0: หนทางในการอยู่ร่วมกันจากประสบการณ์เชิงลึกระหว่างประชากรต่างรุ่นในสังคม ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 2 0 0 0
2022 การพัฒนาแบบองค์รวมของกลุ่มประมงพื้นบ้านเพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และยุควิถีใหม่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2022 โครงการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0