โครงการวิจัยคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2022

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

3

Award

รางวัล ปี 2022

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 0 0 0 0
2022 ถอดบทเรียนจากความคิดทางการเมืองโรมัน: สิทธิ อำนาจ และสถาบันการเมือง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2022 ความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลกของแอฟริกาตะวันตกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบในมุมมองทางภูมิศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2022 “การพัฒนาแบบวัดจิตวิญญาณในการทำงาน ฉบับภาษาไทย” หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2022 การประเมินพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2022 การกระจายเชิงพื้นที่และพื้นที่ให้บริการของโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด19 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2022 ปัจจัยเชิงเหตุและผลของการหลอมรวมระหว่างงานและชีวิตที่มีต่อการปฏิบัติงานและสุขภาวะของผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานที่บ้านในเขตพื้นที่เสี่ยงโควิด 19 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2022 การปรับตัวขององค์การไม่แสวงหาผลกำไรต่อผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2022 คน ชุมชน และกาแฟ: การยอมรับทางสังคมและการเพิ่มมูลค่าด้วยมรดกวัฒนธรรมการเกษตร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2022 ทศวรรษที่เสียศูนย์กับความท้าทายของรัฐบาลญี่ปุ่นในการแก้ไขปัญหาแรงงานขาดแคลน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2022 สถานะองค์ความรู้เมืองนิเวศและวิถีเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะทุนทางสังคมท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2022 การพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสัตว์ป่าอย่างมีส่วนร่วมภายใต้ขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติกลุ่มป่าแก่งกระจาน หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของการเกิดแผ่นดินถล่มจากความผันแปรสภาพภูมิอากาศโดยใช้แบบจำลองภูมิอากาศโลก CMIP 6 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202220212020 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2022 โครงการแปลงานวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการต่างประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2022 การสำรวจความผูกพันต่อชุมชนและการมีส่วนร่วมในโครงการหลวงของประชาชนในพชุมชนบ้านเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2022 การเสริมสร้างทักษะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และพัฒนานักวิจัยชุมชน: กรณีศึกษาอาสาสมัครเยาวชน บ้านเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2022 การประมวลผลงานสงเสริม SME ตามนโยบายรัฐ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0