คณะสังคมศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

ASEANBangkaen CampusBangkhen CampusBiocharbiomassCommunity PsychologyCryptocurrencyCyber-attacksDevelopmentdigital economyecophysiological parametersEducationElder CareEMOTIONAL INTELLIGENCEenergyGISGroup DynamicsHuman and National DevelopmentInternational ConferencesKasetsart Unversityknowledge managementLeadershipLessonsOptimizationPrivacyPsychologyRemote SensingSambagawa metamorphic beltSatisfactionServicesState of the artUndergraduate StudentsVietnamWorkplace Spiritualityกฎหมายกลุ่มสัมพันธ์ก๊าซเรือนกระจกการจัดการความขัดแย้งการทำงานเป็นทีมการประเมินผลการฝึกอบรมการพัฒนาสังคมการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของชุมชนการมีส่วนร่วมของประชาชนการเมือง การรู้เท่าทันสื่อการเห็นคุณค่าในตนเองการให้บริการเกษตรปลอดภัยความคิดเห็นความตระหนักความเป็นส่วนตัวความผาสุกทางจิตความพึงพอใจความพึงพอใจในการทำงานความยึดมั่นผูกพันในงานความรู้ความเข้าใจความเหลื่อมล้ำทางสังคมคุณภาพชีวิตจิตวิญญาณในสถานที่ทำงานจิตวิทยาจิตวิทยาคลินิกจิตวิทยาชุมชนจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การทะเบียนทรัพย์สินทุนทางสังคมเทศบาลนครปากเกร็ดนิสิตปริญญาตรีนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นิสิตระดับปริญญาตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผ้าทอมัดหมี่ผู้รับบริการผู้สูงอายุแผนที่ภาษีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินพฤติกรรมการทำงานภาวะผู้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมวลชีวภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เยาวชนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์รัฐธรรมนูญรัฐประศาสนศาสตร์ราชบุรีวิจัยสถาบันวิทยาเขตบางเขน Awarenessวิทยาเขตบางเขน Knowledge and Understandingวิทยาเขตบางเขน Satisfactionสมุทรสงครามสุขภาวะทางจิตวิญญาณหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลอาเซียนอินโดนีเซียอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์Resource

นักวิจัยทั้งหมด 92 คน (รองศาสตราจารย์ 8 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 36 คน, อาจารย์ 40 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, นักวิจัย 4 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 12 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 4.51 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 42 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 31 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 277 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 261 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 68 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 275 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 205 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 25 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 114 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 861 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 507 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 354 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 255 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 237 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 6 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 12 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 30 รางวัล (เกียรติบัตร 16 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 12 รางวัล)