ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

ASEANBiodiversityconsumerconsumer protectionInternational Environmental LawLegal DutiesLegal Framework for Plant Genetic Resource Diversitymarket integrationกฎหมายกฎหมายการค้าระหว่างประเทศกฎหมายการค้าและการลงทุนกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กฎหมายธุรกิจกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคกฎหมายทรัยพ์สินทางปัญญากฎหมายธุรกิจกฎหมายบริษัทกฎหมายปกครองกฎหมายพาณิชย์กฎหมายแพ่งกฎหมายมหาชนกฎหมายแรงงานกฎหมายอาญาเยอรมันกระบวนการยุติธรรมกลไกการระงับข้อพิพาท/ อาเซียน/ การไกล่เกลี่ย/วิถีอาเซียน/กฎบัตรอาเซียนกองทุนการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์การกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบการไกล่เกลี่ยการเข้าถึงโครงข่ายไฟฟ้าการแข่งขันไม่เป็นธรรมการคุ้มครองการคุ้มครองผู้บริโภคการคุ้มครองผู้บริโภค คดีผู้บริโภคการคุ้มครองผู้บริโภค Consumerการชดใช้ค่าเสียหายการชำระเงินระหว่างประเทศการนำเสนอข่าวการแบ่งเขตการใช้ที่ดินการมีส่วนร่วมการยอมรับคำพิพากษาของศาลต่างประเทศการเยียวยาผู้บริโภคการเยียวยาผู้บริโภค กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การระงับข้อพิพาทการระงับข้อพิพาทการลดทอนความผิดอาญาการเลิกจ้างการแสดงความคิดเห็นการโอนสิทธิในการพัฒนากิจการพลังงานข้อบังคับข้อบังคับบรัสเซลล์ขายตรงเขตอำนาจศาลคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน คดีแพ่งคดีอาญาความคุ้มครองความชอบด้วยรัฐธรรมนูญความปลอดภัยทางชีวภาพความเสมอภาคความหลากหลายทางชีวภาพค่าทดแทนโควิด-19ผู้บริโภคผู้บริโภค ผู้บริโภคข้ามแดน กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เยียวยาพิธีสารคาร์ตาเฮนาเยอรมันวัคซีนวัฒนธรรมวิเคราะห์ผลกระทบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองสวัสดิการสัญญาทางปกครองสัญญาร่วมทุนสัญญารับทุนสาธารณภัยสิ่งแวดล้อมสิทธิสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสิทธิของผู้สูงอายุสิทธิชุมชนสิทธิตามรัฐธรรมนูญสิทธิในทางการเมืองสิทธิผู้บริโภคเสรีภาพสื่อหน่วยบริการรูปแบบพิเศษหน้าที่ตามกฎหมายหย่าหลักความได้สัดส่วนหลักความเสมอภาคหุ้นส่วนองค์การมหาชนอนุญาโตตุลาการอาชญากรรมอาเซียนอำนาจเหนือตลาดอินโดนีเซีย

Executives

หัวหน้าภาควิชา

ดร. สุนิสา เบาเออร์, อาจารย์

E-Mail: fsocssi@ku.ac.th

Tel.: 02-561-3480 ต่อ 431

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 10 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน, อาจารย์ 5 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 37 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 33 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 3 เรื่อง (Unknown 3 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 9 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)