ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

ASEANBiodiversityCISG / International sale of goods / Passing of riskConflict of Obligations under Multilateral Environmental TreatiesConstitutional LegalityConsumerProtectionConsumerRightsCOVID-19direct marketing salesdirect salesdomination positione-learningenforcement of judgment / recognition of judgment / jurisdiction / Brussels Regulation / ASEANEnvironmentInternational Environmental LawLegal DutiesLegal Framework for Plant Genetic Resource Diversitymarket integrationOverlapping Subject Matters under Environmental TreatiesPlant Genetic ResourcesPrinciples of Proportionality The dispute settlement mechanismTreaty of Amity and Cooperation in Southeast AsiaVaccineกฎหมายกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนกฎหมายระหว่างประเทศ สิ่งแวดล้อม ปทัสถาน สนธิสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม การขัดกันซึ่งบทบัญญัติแห่งสนธิสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองบุคคลกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายแรงงานกฎหมายอาญาเยอรมันกระบวนการยุติธรรมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญความปลอดภัยทางชีวภาพความเสมอภาคความหลากหลายทางชีวภาพค่าทดแทนค่าสินไหมทดแทนโครงสร้างของความผิดอาญาโครงสร้างความผิดอาญาโควิด-19ชายและหญิงตลาดดิจิทัล ข้อมูลขนาดใหญ่ การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม การใช้อำนาจเหนือตลาด โดยไม่ชอบ ตลาดแบบตรงทรัพยากรธรรมชาติทิศทางการนำเสนอข่าวทุนรัฐบาลเทคโนโลยีICTบังคลาเทศบังคับคำชี้ขาดประชาคมอาเซียนประมวลกฎหมายอาญาปัญหาการดำเนินกระบวนการยุติธรรมปัญหารการนำเสนอข่าวผลกระทบผังเมืองรวมผู้กระทำความผิดผู้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยผู้บริโภคผู้บริโภค ผู้บริโภคข้ามแดน กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เยียวยาผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุที่มีศักยภาพพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550พิธีสารคาร์ตาเฮนามาตรการกฎหมายมาตรการลดปริมาณคดีมาตรา 27มาเลเซียเยอรมันระบบโบนัสระเบียบรัฐบัญญัติว่าด้วยธุรกิจพลังงาน ค.ศ. 2005ร่างพระราชบัญญัติวัคซีนวัฒนธรรมวิเคราะห์ผลกระทบสัญญาทางปกครองสัญญารับทุนสาธารณภัยสิ่งแวดล้อมสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสิทธิของผู้สูงอายุสิทธิชุมชนสิทธิตามรัฐธรรมนูญสิทธิในทางการเมืองสิทธิผู้บริโภคเสรีภาพสื่อหน่วยบริการรูปแบบพิเศษหน้าที่ตามกฎหมายหย่าหลักความได้สัดส่วนหลักความเสมอภาคองค์การมหาชนอนุญาโตตุลาการอาชญากรรมอาเซียนอำนาจเหนือตลาดอินโดนีเซีย

Executives

หัวหน้าภาควิชา

ดร. สุนิสา เบาเออร์, อาจารย์

E-Mail: fsocssi@ku.ac.th

Tel.: 02-561-3480 ต่อ 431

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 11 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน, อาจารย์ 8 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 30 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 26 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 9 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)