ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

ASEANBiodiversityCISG / International sale of goods / Passing of riskConflict of Obligations under Multilateral Environmental TreatiesConstitutional Legalityconsumerconsumer protectionconsumer rightsConsumerProtectionInternational Environmental LawLegal DutiesLegal Framework for Plant Genetic Resource Diversitymarket integrationOverlapping Subject Matters under Environmental TreatiesPlant Genetic ResourcesPrinciples of Proportionality The dispute settlement mechanismTreaty of Amity and Cooperation in Southeast AsiaVaccineกฎหมายกฎหมายการค้าระหว่างประเทศกฎหมายการค้าและการลงทุนกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กฎหมายธุรกิจกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคกฎหมายทรัยพ์สินทางปัญญากฎหมายธุรกิจกฎหมายบริษัทกฎหมายปกครองกฎหมายพาณิชย์กฎหมายแพ่งกฎหมายมหาชนกฎหมายแรงงานกฎหมายอาญาเยอรมันกระบวนการยุติธรรมกลไกการระงับข้อพิพาท/ อาเซียน/ การไกล่เกลี่ย/วิถีอาเซียน/กฎบัตรอาเซียนกองทุนการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบการไกล่เกลี่ยการเข้าถึงโครงข่ายไฟฟ้าการแข่งขันไม่เป็นธรรมการคุ้มครองผู้บริโภคการคุ้มครองผู้บริโภค คดีผู้บริโภคการคุ้มครองผู้บริโภค Consumerการชดใช้ค่าเสียหายการชำระเงินระหว่างประเทศการนำเสนอข่าวการแบ่งเขตการใช้ที่ดินการมีส่วนร่วมการยอมรับคำพิพากษาของศาลต่างประเทศการเยียวยาผู้บริโภคการเยียวยาผู้บริโภค กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การระงับข้อพิพาทการระงับข้อพิพาทการลดทอนความผิดอาญาการเลิกจ้างการแสดงความคิดเห็นการโอนสิทธิในการพัฒนากิจการพลังงานข้อบังคับข้อบังคับบรัสเซลล์ขายตรงเขตอำนาจศาลคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน คดีแพ่งคดีอาญาความคุ้มครองความชอบด้วยรัฐธรรมนูญความปลอดภัยทางชีวภาพความเสมอภาคความหลากหลายทางชีวภาพค่าทดแทนโควิด-19ผู้บริโภคผู้บริโภค ผู้บริโภคข้ามแดน กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เยียวยาพิธีสารคาร์ตาเฮนาวัคซีนสาธารณภัยสิ่งแวดล้อมสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสิทธิของผู้สูงอายุสิทธิชุมชนสิทธิตามรัฐธรรมนูญสิทธิในทางการเมืองสิทธิผู้บริโภคเสรีภาพสื่อหน่วยบริการรูปแบบพิเศษหน้าที่ตามกฎหมายหย่าหลักความได้สัดส่วนหลักความเสมอภาคหุ้นส่วนองค์การมหาชนอนุญาโตตุลาการอาชญากรรมอาเซียนอำนาจเหนือตลาดอินโดนีเซีย

Executives

หัวหน้าภาควิชา

ดร. สุนิสา เบาเออร์, อาจารย์

E-Mail: fsocssi@ku.ac.th

Tel.: 02-561-3480 ต่อ 431

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. สุนิสา เบาเออร์, อาจารย์

E-Mail: fsocssi@ku.ac.th Tel.02-561-3480 ต่อ 431


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 11 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน, อาจารย์ 7 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 32 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 28 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 9 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)