ผลงานภาควิชานิติศาสตร์ ปี 2023

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของภาควิชานิติศาสตร์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชานิติศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชานิติศาสตร์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชานิติศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชานิติศาสตร์ ปี 2023

Publish Year National Journal 3
2023 inนางสาวสุภัชลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การลดทอนความผิดอาญาและการยกเลิกความผิดลหุโทษ: ศึกษาบทบัญญัติซึ่งไม่ครบตามองค์ประกอบของโครงสร้างของความผิดอาญา", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2023
2023 inนางสาววรภัทร รัตนาพาณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต", วารสารจันทรเกษมสาร, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 129-141
2023 exจิรวุฒิ ลิปิพันธ์, exธานี วรภัทร์, inนางสาวสุภัชลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิเชษฐ์ สินประสิทธิ์กุล, "ภาพรวมกฎหมายควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยและต่างประเทศในปัจจุบัน", วารสารกฎหมายและสังคมรังสิต, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2023, หน้า 16-33

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชานิติศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 2021201520082006 >>

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=09&SectionID=02]