ผลงานภาควิชานิติศาสตร์ ปี 2022

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของภาควิชานิติศาสตร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชานิติศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2022 inนางสาวสรียา กาฬสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอภิชา ชุติพงศ์พิสิฏฐ์, อาจารย์, exLoveera, C., "Consumer rights in ASEAN", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2022, หน้า 661-668
Publish Year National Journal 1
2022 inดร.สุนิสา เบาเออร์, อาจารย์, "มาตรการคุ้มครองลูกจ้างซึ่งเป็นผู้แจ้งเบาะแสในระบบกฎหมายเยอรมัน", วารสารวิชาการ ป.ป.ช. , ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 91-106

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชานิติศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 2021201520082006 >>

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=09&SectionID=02]