Person Image

  Education

  • นิติศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2000
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2004
  • Magister Legum (LL.M.) , University of Regensburg, เยอรมนี, 2012
  • Doctor of Laws (Dr. iur), University of Augsburg, เยอรมนี, 2018

  Expertise Cloud

  Constitutional LegalityCOVID-19Legal DutiesPrinciples of Proportionality Vaccineกฎหมายมหาชนกฎหมายเยอรมันกฎหมายแรงงานการเข้าถึงโครงข่ายไฟฟ้าการเลิกจ้างการแสดงความคิดเห็นกิจการพลังงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ความคุ้มครองความชอบด้วยรัฐธรรมนูญความรับผิดตามสัญญาคำสั่งทางปกครองโควิด-19แจ้งเบาะแสทรัพยากรธรรมชาติทุนรัฐบาลประโยชน์สาธารณะพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550มาตรการกฎหมายโมฆะกรรมเยอรมันรัฐบัญญัติว่าด้วยธุรกิจพลังงาน ค.ศ. 2005ลูกจ้างวัคซีนวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองสัญญารับทุนสิ่งแวดล้อมสิทธิชุมชนสิทธิตามรัฐธรรมนูญสิทธิในทางการเมืองหน้าที่ตามกฎหมายหลักความได้สัดส่วนหลักความเสมอภาค

  Interest

  กฎหมายมหาชน, กฎหมายแรงงาน

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 431 ชั้น 4 อาคารสังคมศาสตร์ 1
   • ห้องภาควิชานิติศาสตร์ ชั้น 4 อาคารสังคมศาสตร์ 1
   • ห้องห้องสมุด ชั้น 1 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอาสบวกร์ (University of Augsburg)

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 4 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 2 คนแรก