Person Image

  Education

  • สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารสังคม), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2556
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • วารสารศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2540

  Expertise Cloud

  4ส.car parking fee collectiondecentralizationDisasterEastern ThailandField Trip Learning Promotion Activitiessatisfactionsocial administrationSocial Network Analysisกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมกระบวนการกลุ่มกระบวนการอบรมกลองยาวพื้นบ้านกลุ่มกิจกรรมของนิสิตกองทัพอากาศก๊าซชีวภาพการกระจายอำนาจการขออนุญาติก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารการเข้าถึงการควบคุมยาสูบในชุมชนการจัดการความขัดแย้งการจัดการท้องเที่ยวการจัดการวัฒนธรรมการจัดการศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมการจัดการอาหารการจัดการอุทกภัยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยการจัดบริการทางการศึกษาการจัดบริการสาธารณะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การจัดสรรทรัพยากรการแจ้งย้ายที่อยู่การดำเนินงานการดำรงอยู่การตอบแทนสังคมการเตรียมความพร้อมการเตรียมความพร้อมของชุมชนการถ่ายทอดการทำนาการทำบุญการทำหน้าที่ของครอบครัวการทุจริตคอร์รัปชั่นการบรรเทาอุทกภัยการบริการสาธารณะการบริหารงานการบริหารงานด้านวัฒนธรรมการบริหารจัดการการบริหารจัดการตามแนวคิดแมคคินซีย์การบริหารจัดการน้ำการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนการบริหารจัดการสวัสดิการสังคมการบริหารและพัฒนาสังคมการแบ่งแยกการปกครองท้องถิ่นการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศการประเมินผลการปรับตัวการป้องกันอุทกภัยการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการผลิตทางการเกษตรการฝึกอบรมการฝึกอาชีพการเฝูาระวังความรุนแรงในครอบครัวการพัฒนาการพัฒนาท้องถิ่นการพัฒนาสังคมการพัฒนาหลักสูตรการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของประชาชนการเลี้ยงหอยแครองการว่างงานการวางแผนการวางแผนกำลังคนการวิจัยสถาบันการสืบทอดการเสริมสร้างสังคมสันติสุขการให้บริการเกษตรกรรมความเข้มแข็งความเป็นประชาธิปไตยท้องถิ่นความพึงพอใจจังหวัดปทุมธานีจังหวัดสมุทรปราการชาวมอญบ้านวังกะชุมชนเข้มแข็งทุนทางสังคมเทศบาลเทศบาลนครปากเกร็ดผู้รับบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แรงงานเมียนมาศาลเจ้าจีนสถาบันการเงินชุมชนสถาบันพระปกเกล้าสวัสดิการสังคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  Interest

  การพัฒนาสังคม, นโยบายสาธารณะ, การปกครองท้องถิ่น

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 95 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 36 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 59 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)