Person Image

  Education

  • ศศ.ม.(พัฒนาชุมชน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2517

  Expertise Cloud

  Field Trip Learning Promotion ActivitiesGISPak Kret Municipality ParentSatisfactionการขออนุญาติก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยการจัดบริการสาธารณะการแจ้งย้ายที่อยู่การบรรเทาอุทกภัยการบริการสาธารณะการป้องกันอุทกภัยการพนันการวางแผนนโยบายการศึกษาความเหมาะสมการส่งเสริมความรู้และดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมการส่งเสริมท่องเที่ยวผ่านอาหารท้องถิ่นการให้บริการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ความต้องการกำลังคนความต้องการพลังงานความพีงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจ เทศบาลนครปากเกร็ดความพึงพอใจของผู้ปกครองโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทุนชุมชน แผนกลยุทธ์ การพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลเทศบาลนครปากเกร็ดนักเรียนระดับอนุบาลบทบาทปากเกร็ดผู้ปกครองผู้รับบริการผู้สูงอายุผู้สูงอายุ รูปแบบชีวิตวิถีใหม่ผู้สูงอายุ แผนที่ภาษีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินพ.ร.บ.รายได้พัฒนาสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคประชาชนภูมิปัญญาเมืองคนช่างกินระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบบสาสนเทศภูมิศาสตร์ศักยภาพสภาพพื้นที่ เศรษฐกิจ และสังคม โครงการวางท่อส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวสิ่งแวดล้อมหวยใต้ดินองค์กรภาครัฐองค์การบบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนากอาหารท้องถิ่น

  Interest

  พัฒนาสังคม, การวางแผนนโยบาย

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด
   • ห้อง 103 ชั้น 1 อาคารบรรเจิดคติการ
   • ห้องกองวิชาการและแผนงาน ชั้น 6 อาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 26 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 9 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก