Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), ไทย, 2560
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย, 2547

  Expertise Cloud

  car parking fee collectionExploratory Factor AnalysisFloating markets in Phetchaburi ProvincePak Kret munucipalitysatisfactionSMEThe Maximization of Benefits for the Environment of Tourist Attractions while Lessening the Negative Impacts in accordance with the Global Sustainable Tourism Criteriaกระบวนการกลุ่มกลุ่มกิจกรรมของนิสิตกลุ่มไอเซคพัฒนาผู้นานักศึกษาระหว่างประเทศการจัดทำธรรมนูญการจัดบริการสาธารณะการบริหารและพัฒนาสังคมการพัฒนาเศรษฐกิจเปรียบเทียบไทยกับสิงคโปร์การพัฒนาสังคม การพัฒนาหลักสูตรการเลี้ยงหอยแครองการวางแผนกลยุทธ์ทางวัฒนธรรมการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการวิจัยสถาบันการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์การสร้างเสริมความเป็นพลเมืองกำรใช้ประโยชน์ Application PTT Workplaceเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกเกษตรกรชาวสวนทุเรียนความพร้อมด้านข้อมูลความพึงพอใจความรู้เกี่ยวกับทุเรียนคุณภาพชีวิตเครือข่ายทางสังคมจังหวัดสุมทรสงครามจังหวัดอ่างทองชุมชนออนไลน์ตลาดน้ำจังหวัดเพชรบุรีตัวแปรสังเกตได้ทุนทางวัฒนธรรมทุนทางสังคมทุนมนุษย์ทุนสถาบันทุนองค์ความรู้ทุเรียนเทศบาลนครปากเกร็ดธรรมนูญชุมชนนโยบายการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมนโยบายรัฐบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)บ้านเลอตอแบบจำลองประมวลผลงานผลกระทบจากการจัดการน้ำผู้รับบริการผู้สูงอายุพฤติกรรมการทำสวนทุเรียนพลเมืองต้นแบบพัฒนาสมรรถนะภูมิปัญญามรดกทางวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดเศรษฐกิจชุมชนสตาร์ทอัพสิ่งแวดล้อมสุขภาวะผู้สูงอายุแหล่งท่องเที่ยวอาหารท้องถิ่น เมืองคนช่างกิน

  Interest

  การพัฒนาสังคม , ทุนทางสังคม, เครือข่ายทางสังคม, การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม, ชุมชนออนไลน์, เศรษฐกิจชุมชน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด
   • ห้อง 103 ชั้น 1 อาคารบรรเจิดคติการ
   • ห้องศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ชั้น 1 อาคารศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
   • ห้องห้อง ประชุม ชั้น ที่ 1 อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
   • ห้องห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 อาคารบรรเจิดคติการ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)