สำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

amino acidbiocharbio-extract drinkbiomasscarbon creditCommercial marketingDimocarpus longan Lour.easinessenergyevilgasificationGISintegrated curriculumKEY WORDS: healthkilnland uselanduse changeslearninglifelong learningLitchi chinensis Sonnlocal democracyLocal Governmentlocal self governmentmeditationmeritmindmindfulnessMorinda Citrifolia L.Networks of CooperationOpinions of PeoplePak Kret MunicipalityPak Kret Municipality Pak Kret munucipalityParentPeople ParticipationPhyllanthus emblica L.pyrolysisSatisfactionSocial marketingSocial Network Analysissustainabilitysustainable brandsyngassystem dynamicsSystems ThinkingTerminalia chebula Retz. var. chebulaTinospora crispa (L.)การกักเก็บคาร์บอนการจัดการขยะชุมชนการจัดการความขัดแย้งการจัดการความรู้การจัดบริการสาธารณะการแจ้งย้ายที่อยู่การใช้ที่ดินการบรรเทาอุทกภัยการปกครองท้องถิ่นการประเมินผลการป้องกันอุทกภัยการฝึกอบรมการฝึกอาชีพการพัฒนาสังคมการมีส่วนร่วมของประชาชนการแยกสลายมวลชีวภาพด้วยความร้อนการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมการวิจัยสถาบันการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์การเสริมสร้างสังคมสันติสุขการให้บริการความเป็นประชาธิปไตยท้องถิ่นความพึงพอใจความยากจนคาร์บอนเครดิตคุณภาพชีวิตเครือข่ายทางสังคมจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดอ่างทองดินถ่านชีวภาพทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลเทศบาลตำบลเทศบาลนครปากเกร็ดธรรมนูญชุมชนนโยบายสาธารณะบ้านเลอตอผ้าทอมัดหมี่ผู้ปกครองผู้รับบริการผู้สูงอายุแผนที่ภาษีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ มวลชีวภาพระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โลกร้อนสถาบันพระปกเกล้าสวัสดิการสังคมสุขภาวะผู้สูงอายุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล

Executives


Persons (สำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 12 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน, อาจารย์ 3 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, นักวิจัย 2 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 57 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 47 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 102 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 97 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 26 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 173 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 69 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 104 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 20 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 16 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 5 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)