สำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

amino acidbest actionsbiocharbiochar businessbiochar characteristicsbio-extract drinkbiomassbodybusinesscarbon creditcarbon footprintcarbon negative technologycarbon sequestrationcassavaCheng bio-extractcombusioncommercial marketingCommunitycookingDimocarpus longan Lour.disaster preventiondiscriminant functioneasinesselectricityemissionsEnergyenlightenmentenvironmentevilfeedbackfeedback loopflamegasificationGISgreen energyhappinesshidden energyinsight developmentIntegrated curriculuminternal lightKEY WORDS: healthkilnland resourceland uselanduse changeslearninglifelong learningLitchi chinensis SonnmeditationmeritmindmindfulnessMorinda Citrifolia L.people participationPhyllanthus emblica L.physicalphysiological balancephysiological balance purificationpyrolysisresourcericeSEM of biocharSocial marketingspiritualstillnessstovestudents' performancesuccesssustainabilitysustainable brandsyngassystem dynamicsSystems ThinkingTerminalia chebula Retz. var. chebulaTinospora crispa (L.)traditional medicinetraditional medicine urban developmenturban formurban landusewasteกลไกการป้องกันตนเองกายภาพการกักเก็บคาร์บอนการใช้ที่ดินการทำใจหยุดนิ่งการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การพัฒนาที่ยั่งยืนการพัฒนาประเทศการแยกสลายมวลชีวภาพด้วยความร้อนความยากจนคาร์บอนเครดิตดินถ่านชีวภาพมวลชีวภาพโลกร้อนศรัทธา ปัญญา อาริยวัฒิ 5 อริยทรัพย์ 7 พละ 5 เวสารัชชกรณธรรม 5สติสมถะ วิปัสสนา สติ แสงสว่าง รู้แจ้ง เห็นแจ้ง ใจ กาย ตรัสรู้ สติปัฏฐานสี่

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 7 คน (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 1 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, นักวิจัย 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 40 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 29 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 20 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 16 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)