สำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

amino acidbiocharbio-extract drinkbiomasscarbon creditcommercial marketingDimocarpus longan Lour.easinessenergyevilgasificationGISintegrated curriculumKEY WORDS: healthland uselifelong learningLitchi chinensis SonnmeritMorinda Citrifolia L.People ParticipationPhyllanthus emblica L.pyrolysissatisfactionSocial marketingSocial Network AnalysissustainabilitySustainable brandsyngassystem dynamicsSystems ThinkingTerminalia chebula Retz. var. chebulaTinospora crispa (L.)การกักเก็บคาร์บอนการจัดการขยะชุมชนการจัดการความขัดแย้งการจัดการความรู้การจัดบริการสาธารณะการแจ้งย้ายที่อยู่การใช้ที่ดินการบรรเทาอุทกภัยการปกครองท้องถิ่นการประเมินผลการป้องกันอุทกภัยการฝึกอบรมการฝึกอาชีพการพัฒนาสังคมการมีส่วนร่วมของประชาชนการแยกสลายมวลชีวภาพด้วยความร้อนการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมการวิจัยสถาบันการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์การเสริมสร้างสังคมสันติสุขการให้บริการความเป็นประชาธิปไตยท้องถิ่นความพึงพอใจความยากจนคาร์บอนเครดิตคุณภาพชีวิตเครือข่ายทางสังคมจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดอ่างทองดินถ่านชีวภาพทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลเทศบาลตำบลเทศบาลนครปากเกร็ดธรรมนูญชุมชนนโยบายสาธารณะผ้าทอมัดหมี่ผู้ปกครองผู้รับบริการผู้สูงอายุแผนที่ภาษีแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สิน อบต.สาลีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ ภูมิสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมมวลชีวภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งความสุข ความสุขในองค์กร สุนทรียสาธก มันสัมปะหลังเมืองคนช่างกินแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ยาสูบเยาวชนรถทะเบียนเคลื่อนที่ระบบการให้การศึกษาชุมชน หวยระบบคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)ระบบสาสนเทศภูมิศาสตร์โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดโลกร้อนสถาบันพระปกเกล้าสวัสดิการสังคมสุขภาวะผู้สูงอายุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล

Executives


Persons (สำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 7 คน (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 1 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, นักวิจัย 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 53 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 43 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 100 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 95 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 24 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 169 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 68 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 101 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 20 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 16 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 5 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)