Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2550
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555
  • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2554
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ไทย, 2558

  Expertise Cloud

  and self-managementExploratory Factor AnalysisFloating markets in Phetchaburi Provinceinnovative behaviorJob autonomyOrganizational citizenship behaviorOrganizational cultureresilienceself-esteemServant leadershipspiritual at workplaceThe Maximization of Benefits for the Environment of Tourist Attractions while Lessening the Negative Impacts in accordance with the Global Sustainable Tourism Criteriatransformational leadershipTrust in leadershipwell-beingการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมการจัดการตนเองการตลาดสีเขียวการฟื้นคืนกลับการวิจัยอิงการออกแบบการเห็นคุณค่าในตนเองการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกความเครียดความผาสุกความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สีเขียวความไว้วางใจในหัวหน้างานความสามารถในการฟื้นคืนได้ ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทํางาน ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การจิตวิญญาณในสถานที่ทำงานจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ตลาดน้ำจังหวัดเพชรบุรีตัวแปรสังเกตได้นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์นิสิตเบบีบูมเมอร์ เจนเอกซ์ เจนวาย วิถีการดำเนินชีวิต ครูผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์พฤติกรรมการซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การพฤติกรรมนวัตกรรมพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมภาวะผู้นําแบบผู้รับใช้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอิสระในการทำงาน

  Interest

  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ , อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 9 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)