Person Image

  Education

  • กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร), ไทย
  • กศ.ม. (จิตวิทยาแนะแนว), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร), ไทย
  • ศษ.บ. (สุขศึกษา), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย

  Expertise Cloud

  "ความฉลาดทางสังคมActivity PackageAge-Friendly CityAssertive Behaviorcaregiver of patients with hemiplegia (Siriraj Med J 2020Desirable Psychological Characteristic AssessmentDevelopingDevelopmentElder PersonEmotional IntelligenceExecutive FunctionGroup DynamicsKindergartenLife’s assetsoptimismResilience quotientsense of coherencesocial skillsocial supportspiritual well-beingUndergraduate Studentกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศกลุ่มสมัพันธ์กลุ่มสัมพันธ์การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการดำรงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์การตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลการเตรียมความพร้อมการประเมินผลการปรับตัวการเปิดรับสื่อการเผชิญความเครียดการเผชิญปัญหาการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาการพัฒนาตนเองการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมการพึ่งตนเองการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกการมองโลกในแง่ดีการรู้เท่าทันสื่อการสนับสนุนทางสังคมการสร้างเสริมพลังอำนาจการเห็นคุณค่าในตนเองการให้คำปรึกษากลุ่มการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ข้าราชการครูคณะอักษรศาสตร์ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวคลังความรู้ความเข้มแข็งในการมองโลกความเครียดความฉลาดทางจริยธรรมความฉลาดทางจริยธรรม แรงจูงใจภายใน มิตรภาพ การเรียนรู้แบบกำกับตนเอง ความฉลาดทางสังคม พฤติกรรมเอื้อต่อสังคม คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ความฉลาดทางสุขภาวะความฉลาดทางอารมณ์ความเชื่ออํานาจควบคุมตนเองความเชื่ออํานาจในตนความผาสุกทางจิตใจความผาสุกทางใจความผาสุกในชีวิตความผูกพันต่อองค์การความพร้อมทางอาชีพความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพความรุนแรงในครอบครัวความรู้จิตวิทยาชุมชนความสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตความสามารถในการดูแลตนเองความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคความสุขความสุขในการทางานความสุขในการทํางานความสุขในการทำงานความหมายในชีวิตความหยุ่นตัวความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นคุณภาพชีวิตคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาโควิด-19จิตวิทยทาการปรับพฤติกรรมจิตวิทยาจิตวิทยาการแนะแนวจิตวิทยาการให้คำปรึกษาจิตวิทยาครอบครัวจิตวิทยาชุมชนต้นทุนชีวิตทักษะชีวิตทักษะทางสังคมทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกนิสิตนิสิตจิตวิทยานิสิตปริญญาตรีนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บุคลิกภาพพฤติกรรมการกล้าแสดงออกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สุขภาพจิตแนวพุทธ

  Interest

  จิตวิทยาการแนะแนว, จิตวิทยาการให้คำปรึกษา, จิตวิทยาครอบครัว, จิตวิทยทาการปรับพฤติกรรม, จิตวิทยาสุขภาพ

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 43 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 32 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 16 เรื่อง (เชิงวิชาการ 16 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (59)