Person Image

  Education

  • กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร), ไทย
  • กศ.ม. (จิตวิทยาแนะแนว), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร), ไทย
  • ศษ.บ. (สุขศึกษา), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย

  Expertise Cloud

  "ความฉลาดทางสังคมActivity PackageAge-Friendly CityAssertive Behaviorcaregiver of patients with hemiplegia (Siriraj Med J 2020Desirable Psychological Characteristic AssessmentDevelopingDevelopmentElder PersonEmotional IntelligenceemployeeExecutive FunctionGroup DynamicsKindergartenLife’s assetsoptimismResilience quotientSelf-developmentsense of coherencesocial skillsocial supportspiritual well-beingUndergraduate Studentกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศกลุ่มสมัพันธ์กลุ่มสัมพันธ์การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลการเปิดรับสื่อการเผชิญความเครียดการเผชิญปัญหาการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาการพัฒนาตนเองการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมการพึ่งตนเองการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกการมองโลกในแง่ดีการยึดติดความสมบูรณ์แบบการรับรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยการรู้เท่าทันสื่อการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองการเรียนรู้โดยการกํากับตนเองการสนับสนุนทางสังคมการสร้างเสริมพลังอำนาจการเสริมสร้างพลังอำนาจการเห็นคุณค่าในตนเองการให้คำปรึกษากลุ่มการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ข้าราชการครูคณะอักษรศาสตร์ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวคลังความรู้ความเข้มแข็งในการมองโลกความเครียดความฉลาดทางจริยธรรมความฉลาดทางจริยธรรม แรงจูงใจภายใน มิตรภาพ การเรียนรู้แบบกำกับตนเองความฉลาดทางสังคม พฤติกรรมเอื้อต่อสังคม คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ความฉลาดทางสุขภาวะความฉลาดทางอารมณ์ความเชื่ออํานาจควบคุมตนเองความเชื่ออํานาจในตนความผาสุกทางจิตใจความผาสุกทางจิตวิญญาณความผาสุกทางใจความผาสุกในชีวิตความผูกพันต่อองค์การความพร้อมทางอาชีพความพึงพอใจในชีวิตความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพความรุนแรงในครอบครัวความรู้จิตวิทยาชุมชนความสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตความสัมพันธ์ในครอบครัวความสามารถในการดูแลตนเองความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคความสุขความสุขในการทางานความสุขในการทํางานความสุขในการทำงานความหมายในชีวิตความหยุ่นตัวความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นจิตวิทยาชุมชนต้นทุนชีวิตทักษะชีวิตทักษะทางสังคมทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกนิสิตนิสิตจิตวิทยานิสิตปริญญาตรีนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บุคลิกภาพโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มพฤติกรรมการกล้าแสดงออกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สุขภาพจิตแนวพุทธสูงวัยหญิงที่สามีเสียชีวิตหลักสูตร

  Interest

  จิตวิทยาการแนะแนว, จิตวิทยาการให้คำปรึกษา, จิตวิทยาครอบครัว, จิตวิทยทาการปรับพฤติกรรม, จิตวิทยาสุขภาพ

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2565 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 44 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 32 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 16 เรื่อง (เชิงวิชาการ 16 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (60)