Person Image

  Education

  • กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร), ไทย
  • กศ.ม. (จิตวิทยาแนะแนว), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร), ไทย
  • ศษ.บ. (สุขศึกษา), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย

  แนวโน้มผลงานของธีรพัฒน์

  Journal

  บทความของธีรพัฒน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ และในภาควิชาจิตวิทยา

  บทความแต่ละ Quartile ของธีรพัฒน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ และในภาควิชาจิตวิทยา

  บทความแต่ละ TCI Group ของธีรพัฒน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ และในภาควิชาจิตวิทยา

  Publish Year International Journal 1
  2020 exPanita Chavapattanakul, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, exRatcharin Kongkasuwan, "The Relationship between Resilience Quotient,Social Support and Spiritual Well-Being of Caregivers of Patients with Hemiplegia", Siriraj Medical Journal, ปีที่ 72, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2020, หน้า 245-252
  Publish Year National Journal 31
  2021 inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สูงอายุ คุณค่าและความท้าทาย ในสังคมเมืองยุคสมัยใหม่: กรณีศึกษาตำบลบางรักน้อย จังหวัดนนทบุรี", วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 363-395
  2021 inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นของนิสิตจิตวิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 75-98
  2020 exพชรพรรณ จิรังนิมิตสกุล, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "สัมพันธภาพในครอบครัว ความฉลาดทางจริยธรรม การเผชิญความเครียด และความผาสุกทางใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี", วารสารวิจัยทางการศึกษา, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 172-187
  2020 exเพ็ญพิชญ์ จันทรานภาภรณ์ , inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความพึงพอใจในชีวิต และความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา", วารสารสถาบันวิทยาการจัดการแห่งชาติแปซิฟิก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 177-186
  2020 exวันนิวัติ เต็งสุวรรณ , inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การรับรู้ความสามารถในตนเอง การเสริมสร้างพลังอำนาจ และความสุขในการทำงาน ของบุคลากรสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ", วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ , ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 15-27
  2020 inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 218-253
  2019 inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน: บูรณาการความรู้จิตวิทยาชุมชนสู่การบริการสังคมสู่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21", วารสารสังคมศาสตร์และมนูษยศาสตร์, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 229-268
  2019 exมัฆวาน โฉมโสภา , inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งในการมองโลกของวัยรุ่นในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ", วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 90-101
  2019 exดนุภา ศรีสวัสดิ์, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "การสนับสนุนทางสังคม ความสุขในการทำงาน และความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ", วารสารจิตวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 78-94
  2019 exพรนภิศ อยู่เนียม, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "ภาวะผู้นำ การดำรงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ และจิตอาสาของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย", วารสารจิตวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 95-109
  2019 exทัตพิชา สุขรัตน์, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "ต้นทุนชีวิต การพัฒนาตนเอง ทักษะทางสังคมและวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ", วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2019, หน้า 165-177
  2019 inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ การรู้ เท่าทันสื่อ และความฉลาดทางอารมณ์ ของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 121-161
  2019 exวรางค์กุล คงอนันต์, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความสัมพันธ์ของต้นทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ความสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตและการสร้างเสริมพลังอำนาจในผู้ดูแลผู้ป่วยซึมเศร้า", วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 75-83
  2019 exพวงรัตน์ มณีวงษ์, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการรับรู้พลังอำนาจและการรับรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยที่ีให้อาหารทางสายยางที่จมูกของญาติผู้ดูแล", วารสารกองการพยาบาล, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 56-76
  2018 inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาของนิสิตจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 70-102
  2018 inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ความผาสุกทางจิตใจและความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร", วารสารสังคมศาสตร์และมนูษยศาสตร์, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 211-248
  2016 exวัลภา โดงกูล, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "การตั้งเป้าหมายส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคม การเผชิญปัญหา และความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย", วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 128-156
  2016 exพระมหาทวีศักดิ์ รัตนกมล, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "สุขภาพจิตแนวพุทธของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย", วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 22870962, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 232-244
  2016 exวัลภา โด่งกูล , inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "การตั้งเป้าหมายส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคม การเผชิญปัญหา และความพร้อมทางอาชีพ ของนักเรียนอาชีวศึกษา.", วารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 128-156
  2015 exศิริลักษณ์ โดดหนู, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "ความฉลาดทางจริยธรรม แรงจูงใจภายใน มิตรภาพ และการเรียนรู้แบบกำกับตนเองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร", วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 147-177
  2015 inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "ความฉลาดทางสังคมและพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนิสิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารสมาคมนักวิจัย, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 87-98
  2014 exวรัตถ์นันท์ ศรีวิเศษ, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "ความเชื่ออำนาจในตน การเรียนรู้โดยการกำกับตนเอง ทักษะทางสังคมและ สัมพันธภาพเพื่อการช่วยเหลือของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึ่ง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 54-69
  2013 exเหมือนฝัน นาครทรรพ, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "สัมพันธภาพทางสังคม พรหมวิหาร 4 การรับรู้คุณลักษณะของงาน และความสุขในการทำงานของอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดนนทบุรี", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 120-135
  2015 inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางพลอยวไล ทองรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายทรรศนะ ใจชุ่มชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 211-240
  2013 exรมนปวีร์ อิ่นคำ , inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "ทักษะชีวิตทุนทางสังคมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความสุขของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดเลย.", วารสารพัฒนาสังคม, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2013, หน้า 1-27
  2012 exอ้อมฤดี วีระกะลัส, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "ต้นทุนชีวิต ทักษะทางสังคม การมองโลกในแง่ดีและความเข้มแข็งในการมองโลกของเยาวชนชายที่ถูกคุมความประพฤติของสำนักงานคุมประพฤติในสังกัดกรุงเทพมหานคร", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 179-195
  2010 exระวีนันท์ รื่นพรต , inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยทำนายการปรับตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี", รามาธิบดีพยาบาลสาร, ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 390-405
  2010 exวราภรณ์ บุรานนท์ , inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "ทักษะชีวิต ความเชื่ออำนาจควบคุมตนเอง การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการพึ่งตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชาวบ้านในอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี", วารสารสวนปรุง, ปีที่ 26, ฉบับที่ 3, กันยายน - ตุลาคม 2010, หน้า 5-17
  2010 exอภิญญา อภิสิทธิ์วณิช , inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "บุคลิกภาพ มิตรภาพ การเห็นคุณค่าในตนเอง และความสุขของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", วารสารสวนปรุง, ปีที่ 26, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 18-30
  2009 exรัตนา ปรีชาสุชาติ, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค การสนับสนุนทางสังคม และคุณภาพชีวิตของหญิงที่สามีเสียชีวิตจากสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดยะลา.", วารสารจิตวิทยาคลินิก, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2009, หน้า 1-9
  2007 exพันทิตา เฉลิมพนาพันธ์, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแผนกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร", วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2007, หน้า 66-71

  Conference

  การนำเสนอบทความของธีรพัฒน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ และในภาควิชาจิตวิทยา

  Publish Year National Conference 12
  2022 exนันท์นภัส หน่อคำ, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาตนเองของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ ประจำปี 2565 : ปรับ แปร เปลี่ยนผ่าน, 1 กรกฎาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2020 exเบญจวรรณ หินวิเศษ, exฌัชฌา กาญจนทัด, exณัฐวรรณ บุญรักษ์, exพิชญจิรา บำรุงสงฆ์, inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบโควิด-19 ต่อความรุนแรงในครอบครัวต่อเด็กและสตรี", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยา ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 หัวข้อ “พร้อมรับยุคแห่งความพลิกผันด้วยจิตวิทยา” , 21 - 22 ตุลาคม 2020, เชียงใหม่ ประเทศไทย
  2019 inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, inนางพลอยวไล ทองรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสุปาณี สนธิรัตน, รองศาสตราจารย์, inนางบัวทอง สว่างโสภากุล, รองศาสตราจารย์, "การเปิดรับสื่อ และการรู้เท่าทันสื่ของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2562, 24 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2019 inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, inนางพลอยวไล ทองรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสุปาณี สนธิรัตน, รองศาสตราจารย์, inนางบัวทอง สว่างโสภากุล, รองศาสตราจารย์, exสำเนียง เพชรจอม, "การเปิดรับสื่อ และการรู้เท่าทันสื่อของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", กำหนดกำร โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ”จิตวิทยากับพลวัตสังคมโลก” ณ หอดนตรีและศิลปะกำรแสดงอโศกมนตรี อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 24 มิถุนำยน 2562, 24 มิถุนายน 2019, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2019 exวันนิวัติ เต็งสุวรรณ , inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบความสุขในการทำงานของบุคลากรสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี พ.ศ.2562 "จิตวิทยากับพลวัตสังคมโลก" , 24 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2019 inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, exฉัตรดาว พงษ์อุดม, "ความสามารถในการดูแลตนเอง คุณภาพชีวิต และความผาสุกในชีวิต ของผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมือง ของสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี", โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “ทิศทางและแนวโน้มการผลิตครูไทย”, 5 กรกฎาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2018 exนันท์นภัส อุดกันทา, inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, inนางวิริยาภรณ์ อุดมระติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของชุดกิจกรรมที่มีต่อทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จของนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนศุภลักษณ์ จังหวัดเชียงราย", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี 2561 หลากหลายอย่างกลมกลืนในมุม (มอง) จิตวิทยา Thailand National Conference on Psychology (TNCP 2018):(Harmony Diversity in Psychology Perspective), 6 กรกฎาคม 2018, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2018 inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "ผลของโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ต่อความฉลาดทางอารมณ์", งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 15 สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561 , 6 - 7 ธันวาคม 2018, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2017 inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางศิรินภา จามรมาน, อาจารย์, exสำเนียง เพชรจอม, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "The Effects of Group Dynamics Program on Assertive Behavior of the Students of Psychological Department, Faculty of Social Sciences at Kasetsart University", การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา “ชีวิตดี เปลี่ยนได้ด้วยศาสตร์แห่งใจ”, 6 - 7 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2019 exธนเสริฐ ตั้งตรงสกุลดี, exพุธิตา ทองอินทร์, exมีนศกานต์ภรร เฉลิมบุญ, exมงคล ตันสรานุวัฒน์, exศรีสุนันท์ เงางาม, exอุสุภางค์ โคตรชาลี, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.สายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล, อาจารย์, "ผลของโปรแกรมบูรณาการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่มีต่อความเครียดในสตรีมีครรภ์ไม่พึงประสงค์", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี พ.ศ.2562 "จิตวิทยากับพลวัตสังคมโลก", 24 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2016 inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, inนางบัวทอง สว่างโสภากุล, รองศาสตราจารย์, inนางศิรินภา จามรมาน, อาจารย์, exอาจารย์สำเนียง เพชรจอม, inนางวิริยาภรณ์ อุดมระติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอาจารย์สุพิน พรพิพัฒน์กุล , inนายธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์, อาจารย์, inนางสุปาณี สนธิรัตน, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ", งานสัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 62 ปี “เศรษฐกิจ ความยากจน กับชีวิตผู้คน : บทบาท และทิศทางงานสังคมสงเคราะห์ในสังคมอาเซียน” ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ , 25 มกราคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2016 inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุปาณี สนธิรัตน, inนางบัวทอง สว่างโสภากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางพลอยวไล ทองรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายทรรศนะ ใจชุ่มชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาแบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ The Proceedings of 54th Kasetsart University Annual Conference , 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480892]