Person Image

  Education

  • กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร), ไทย
  • กศ.ม. (จิตวิทยาแนะแนว), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร), ไทย
  • ศษ.บ. (สุขศึกษา), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 17 Project 3 4 0 0
  2020 การศึกษาซอฟต์สกิลล์ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2020 ความฉลาดทางสุขภาวะ สมดุลยภาพระหว่างชีวิตกับงานและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2019 คลังความรู้ผู้สูงวัย สืบสานภูมิปัญญาไทยสู่เยาวชน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ การรู้เท่าทันสื่อ และความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ โครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2018 ผลของการให้คำปรึกษากลุ่มที่มีต่อความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นของนิสิตจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2018 การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน: บูรณาการความรู้จิตวิทยาชุมชนสู่การบริการสังคมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2017 ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ความผาสุกทางจิตใจและความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศสตร์ 0 0 0 0
  2017 โปรแกรมการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิต ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2017 ผลของชุดกิจกรรมที่มีต่อทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่ประสบความสำเร็จของนักเรียนปฐมวัยโรงเรียนศุภลักษณ์ จังหวัดเชียงราย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม หัวหน้าโครงการ คณะสังคมศาสตร์ 0 0 0 0
  2016 ผลของโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนิสิตภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2015 ความฉลาดทางสังคม และพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2015 การประเมินผลหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน พ.ศ. 2555 หัวหน้าโครงการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2015 การวิจัยและพัฒนากระบวนการทดสอบทางจิตวิทยา ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ 1 2 0 0
  2015 ความฉลาดทางจริยธรรม แรงจูงใจภายใน มิตรภาพ และการเรียนรู้แบบกำกับตนเองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษตอนปลาย โรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2013 การวิจัยและประเมินผลหลักสูตรวืทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2554) ผู้ร่วมวิจัย กองทุนพัฒนาบุคคลากร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0