Person Image

Administration

Education

 • ปร.ด.(การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย
 • สค.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
 • น.ม. , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย
 • ร.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

Expertise Cloud

agricultural communityApplied sociologyCommunity economyE-commerceElderly entrepreneurElderly entrepreneurial networksInnovative from the taleInstitutional researchknowledge managementlivelihood adaptationsNypa palmsrural transformationSocial networksto product value creationกรุงเทพเหนือการคุ้มครองผู้บริโภค คดีผู้บริโภคการจัดการขยะการจัดการความรู้การจัดการท้องเที่ยวการจัดการป่าชุมชนการจัดโครงสร้างสถาบันทางการเมืองการดำรงชีพของเกษตรกรการติดตามประเมินผลการเตรียมความพร้อมของชุมชนการบริหารงานการประเมินผลกระทบด้านสังคม CSRการปรับตัวในการดำรงชีพการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงชนบทการผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่การพัฒนาการพัฒนาคนตามช่วงวัยการพัฒนาเด็กและเยาวชนการพัฒนามนุษย์การมีส่วนร่วมของชุมชนการวิจัยทางสังคมศาสตร์การสร้างเครือข่ายการสร้างสรรค์คุณค่าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ความมั่นคงความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมความยุติธรรมในองค์การความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจความไว้วางใจความเหลื่อมล้ำทางสังคมคุณภาพชีวิตโครงสร้างสังคมไทยจังหวัดสมุทรปราการจันทบุรีชนบทชุมชนกองขยะชุมชนเกษตรกรรมชุมชนเมืองโซ่อุปทานเด็กต้นจากตลาดเกษตรกรทฤษฎีการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมทฤษฎีคุณค่าของผู้ถือหุ้นทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสียทฤษฎีองค์กรธุรกิจในฐานะพลเมืองทุนทางสังคมทุนทางสังคม เทศบาลธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)นวัตกรรมทางสังคมนวัตกรรมเรื่องเล่านิคมอุตสาหกรรมแบบแผนความเชื่อเรื่องสุขภาพป่าชุมชนป่าชุมชนร่มโพธิ์ทองผู้จัดการตลาดผู้ประกอบการสูงวัยผู้สูงอายุแผนบูรณาการพนักงานศูนย์ธนาคารทางโทรศัพท์พฤฒพลังพฤติกรรมสุขภาพพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์มาตรฐานการผลิตมาตรฐานสินค้าเกษตรเมืองเกษตรสีเขียวเมืองศูนย์กลางยุทธศาสตร์จังหวัดเยาวชนระบบเกษตรดีที่เหมาะสมระบบเครือญาติระบบอุปถัมภ์ราชบุรีวัฒนธรรมศักยภาพหมู่บ้านท่องเที่ยวเศรษฐกิจเศรษฐกิจชุมชนสถาบันทางการเมืองสังคมวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสังคมสูงวัยสำนักงานใหญ่หมู่บ้านจัดสรร

Interest

สังคมวิทยา , สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, การประเมินผลกระทบด้านสังคม CSR, การวิจัยทางสังคมศาสตร์

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 14 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 9 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก