Person Image

  Education

  • ปร.ด.(สหวิทยาการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • สม.ม.(สังคมวิทยา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย
  • ศศ.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)(เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Interest

  สังคมวิทยาในชีวิตประจำวัน, ทฤษฎีทางสังคมวิทยา , ความเบี่ยงเบนและการควบคุมทางสังคม, ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • ธ.ค. 2560 - ธ.ค. 2562 กรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ คณะสังคมศาสตร์
  • ก.พ. 2556 - ก.พ. 2560 หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 3 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 0 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)