Person Image

  Education

  • Ph.D.(Geography), University of Kentucky , U.S.A.
  • M.A.(Geography ), University of Cincinnati , U.S.A.
  • B.A.(Hons.) (Geography ), University of Newcastle , AUSTRALIA

  Expertise Cloud

  Ban Khok Kong homestayclimate factorscultural tourismDisasterhand-foot-and-mouth diseasePak Kret Municipalitypeople participationSatisfactionการจัดการอุทกภัยการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมการทำบุญการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศการฝึกอาชีพการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยคนเมืองความคิดเห็นความพึงพอใจจังหวัดนครปฐมจังหวัดปทุมธานีจังหวัดอ่างทองเทศบาลนครปากเกร็ดนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภูมิศาสตร์การแพทย์ ภูมิศาสตร์ภูมิภาค ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ รายการข่าวรูปแบบการทำบุญแรงงานเมียนมาโรงเรียนทางเลือกแบบวิถีพุทธโรงเรียนรุ่งอรุณศูนย์ข้าวชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสิ่งแวดล้อม การพัมนา จิตวิทยาอัตลักษณ์อุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงทะเล

  Interest

  ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ , ภูมิศาสตร์ภูมิภาค , ภูมิศาสตร์การแพทย์ , สิ่งแวดล้อม การพัมนา จิตวิทยา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)