ผลงานคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2022

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของคณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 3
2022 inดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สถาบันอุดมศึกษากับการส่งเสริมความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางธุรกิจของวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย", วารสารการเมืองการปกครอง, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2022
2022 exกรรณิการ์ อุกฤษต์, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการของบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก", วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น, ปีที่ 8, ฉบับที่ 9, กันยายน 2022
2022 inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยเชิงเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพันในงานที่มีต่อพฤติกรรมมุ่งนวัตกรรมของอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 119-130

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2022 inดร.ลดาวัลย์ ไข่คำ, อาจารย์, "Social Transformation and Resilience in Thailand during the COVID-19 Pandemic", 14th International Conference on Thai Studies (14th ICTS), 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2022, Kyoto ญี่ปุ่น

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=09]