Person Image

  Education

  • อ.บ.(สารนิเทศศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย, 2542
  • M.P.A.(Public Administration), University of Akron, U.S.A., 2545
  • Ph.D.(Urban Studies & Public Affairs), University of Akron, U.S.A., 2550

  Expertise Cloud

  Active agingEarning BoostUnemployed Elderlyกฎหมายกระบวนทัศน์การจัดการคุณภาพการบริหารงานภาครัฐการบริหารรัฐบาลท้องถิ่นการประเมินโครงการการประเมินโครงการ การวิเคราะห์นโยบายการมีส่วนร่วมการรับรู้ ความรับผิดชอบต่อสังคม ภาพลักษณ์ พฤติกรรมของนักศึกษาการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ขอบข่ายทางรัฐประศาสนศาสตร์ แนวโน้มการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ข้อบังคับความพึงพอใจความมั่นคงความร่วมมือโครงการธงฟ้าประชารัฐโครงการรับจำนำข้าวธรรมาภิบาลธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจนโยบายสาธารณะบุคลากรสายสนับสนุน ประสิทธิผลการปฏิบัติงานประสิทธิผลขององค์กรผู้นำการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการผู้สูงอายุพฤฒพลังพฤฒิพลังระเบียบรัฐประศาสนศาสตร์เศรษฐกิจสร้างรายได้สังคมสูงวัยสาธารณภัยสื่อสังคมออนไลน์หน่วยบริการรูปแบบพิเศษหลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์องค์การมหาชนองค์การแห่งความสุขอาสาสมัครเยาวชน

  Interest

  การประเมินโครงการ การวิเคราะห์นโยบาย

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2566 - ปัจจุบัน รองคณบดี คณะสังคมศาสตร์
  • ต.ค. 2566 - พ.ย. 2570 รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ คณะสังคมศาสตร์
  • เม.ย. 2564 - ต.ค. 2566 รองคณบดี คณะสังคมศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation