รางวัลคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2021

23

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

29

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

33

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

2

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มรางวัลคณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 2
2021 inดร.เอกลักษณ์ ไชยภูมี, อาจารย์,"รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์", สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), Feb 2 2021
2021 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์,"รางวัลสำหรับผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔", , คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Mar 15 2021

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20172016 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201820172016 >>