ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

ASEANASEAN Economic CommunityBang Khen CampusBangkaen CampusBangkhen CampusCryptocurrenciesCryptocurrencyCyber-attacksdigital economyGovernmentGovernment Power Market-IngKakistoscryptocracyKasetsart UnversityKnowledgeKnowledge ManagementMalaysiamaster's degree studentsPM2.5PrivacyPublic AdministrationPublic Policy Analysissafe usesatisfactionServicesState of the ArtState of the Art and TrendUndergraduate StudentsVietnamกระบวนการยุติธรรมการเงินการธนาคารการจัดการขยะมูลฝอยการจัดการภาครัฐการจัดอันดับการใช้อย่างปลอดภัยการตกเป็นเหยื่อทางเพศการตอบสนองต่อวิกฤตการต่างประเทศของไทยการนำนโยบายไปปฏิบัติการบริหารแรงงานการปกครองการปกครองส่วนท้องถิ่นการประเมินความพึงพอใจการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลการมีส่วนร่วมการเมืองการเมืองภายในประเทศรัสเซียการย้อนทวนจินตภาพแบบที่สองการสังเคราะห์การเสริมสร้างความสามารถการให้บริการการอุดหนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรขยะอิเล็กทรอนิกส์ความคิดเห็นความตระหนักความเป็นส่วนตัวความพึงพอใจความมั่นคงความร่วมมือความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นความรุนแรงทางเพศความรู้ความรู้ความเข้าใจคำสำคัญ: ความพึงพอใจโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจีนชาติพันธวาธิปไตยโทรศัพท์มือถือนโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกานิเวศวิทยาการเมืองนิสิตปริญญาตรีนิสิตปริญญาโทนิสิตระดับปริญญาตรีบทความวิชาการบทสำรวจบรรษัทข้ามชาติบริการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาธิปไตยประเทศไทย Effectผลกระทบพื้นที่มรดกโลกของไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาตรฐานการศึกษารัฐธรรมนูญรัฐบาลรัฐประศาสนศาสตร์โลกาภิบาลวิทยาเขตบางเขน Awarenessวิทยาเขตบางเขน Knowledge and understandingวิทยาเขตบางเขน Satisfactionสงครามรัสเซีย-ยูเครนสถานภาพและแนวโน้มสถาบันการเมืองสาเหตุสิงคโปร์หลักสูตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอินโดนีเซียแอปพลิเคชัน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน)

Avata

นาง นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล

naunjun.t@nontri.ku.ac.th, โทร. 0 2561-3484

Avata

ดร. ยุทธศักดิ์ คนบุญ, อาจารย์

fsocysk@ku.ac.th, โทร. 025613480 ต่อ 420


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 24 คน (ศาสตราจารย์ 2 คน, รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12 คน, อาจารย์ 7 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 85 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 80 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 54 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 34 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 24 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 372 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 178 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 194 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 11 เรื่อง (Unknown 11 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 4 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)