ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

1

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

2010-2016Academic ArticlesArtificial IntelligenceASEANASEAN Economic CommunityAwarenessBang Khen CampusBangkaen CampusBangkaen Campus ความพึงพอใจBangkhaen campusBangkhen CampusBlockchainCashless societyCryptocurrenciesCryptocurrencyCryptography-based cyber-attackscultural diversityCurriculum Enrichment ActivityCyber-attacksCybersecurity lawdigital economye-GovernmentEuropean UnionKasetsart UnversityKnowledge ManagementMalaysiaMaster's Degree StudentsMinnowbrook Conferencesmobile phoneNational SecurityPrivacyPublic AdministrationPublic Policy AnalysisPublic SectorRatchaburi Provincesafe useSatisfactionservicesspecial programState of the artState of the Art and TrendThai governmentUndergraduate studentsVietnamกระบวนการยุติธรรมกระบวนทัศน์การจัดการขยะมูลฝอยการใช้อย่างปลอดภัยการต่างประเทศของไทยการนำนโยบายไปปฏิบัติการปกครองการประเมินความพึงพอใจการมีส่วนร่วมการเมือง การให้บริการความคิดเห็นความตระหนักความเป็นส่วนตัวความพึงพอใจความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คำสำคัญ: ความพึงพอใจนิสิตปริญญาตรีนิสิตระดับปริญญาตรีบทสำรวจบรรษัทข้ามชาติบริการบริหารรัฐกิจประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาธิปไตยประเทศไทย Effectปัญหามหาบัณฑิตรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน Key words: satisfactionเยาวชนไทยรัฐธรรมนูญรัฐประศาสนศาสตร์รัฐยิวราชบุรีโรงเรียนขนาดเล็กวิทยาเขตบางเขน Awarenessวิทยาเขตบางเขน Knowledge and understandingวิทยาเขตบางเขน Opinionsวิทยาเขตบางเขน Satisfactionเว็บไซต์เวียดนามสถานภาพและแนวโน้มสถาบันการเมืองสาเหตุสิงคโปร์สื่อสังคมออนไลน์หลักสูตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้อาชญาวิทยาอินโดนีเซียอิสราเอลแอปพลิเคชันโอกาส


Persons (ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 20 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 คน, อาจารย์ 8 คน, นักวิจัย 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 67 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 65 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 41 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 30 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 258 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 106 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 152 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 4 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)