ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

24

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

2010-2016Academic ArticlesArtificial IntelligenceASEANASEAN Economic CommunityAwarenessBang Khen CampusBangkaen CampusBangkaen Campus ความพึงพอใจBangkhaen campusBangkhen CampusBlockchainCashless societyChinaComparativeCryptocurrenciesCryptocurrencyCryptography-based cyber-attackscultural diversityCurriculum Enrichment ActivityCyber-attacksCybersecurity lawdigital economye-GovernmentEuropean UnionKasetsart UnversityKnowledgeKnowledge ManagementMalaysiamaster's degree studentsMinnowbrook Conferencesmobile phoneNational SecurityPM2.5PolicyPolitical SciencePrivacyPublic AdministrationPublic Policy AnalysisPublic SectorRatchaburi Provincesatisfactionservicesspecial programState of the ArtState of the Art and TrendThai governmentUndergraduate StudentsVietnamกระบวนการยุติธรรมกระบวนการเลียนแบบสถาบันกระบวนทัศน์การจัดการขยะมูลฝอยการปกครองการปกครองส่วนท้องถิ่นการมีส่วนร่วมการเมืองการให้บริการความคิดเห็นความตระหนักความเป็นส่วนตัวความพึงพอใจความรู้ความรู้ความเข้าใจคำสำคัญ: ความพึงพอใจโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจีนนโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกานิเวศวิทยาการเมืองนิสิตปริญญาตรีนิสิตปริญญาโทนิสิตระดับปริญญาตรีบทความวิชาการบทสำรวจบรรษัทข้ามชาติบริการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาธิปไตยประเทศไทย Effectปัญหาพื้นที่มรดกโลกของไทยภูมิภาคตะวันตกของไทยมลพิษทางอากาศมหาบัณฑิตรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน Key Words: satisfactionเยาวชนไทยรัฐธรรมนูญรัฐประศาสนศาสตร์วิทยาเขตบางเขน Awarenessวิทยาเขตบางเขน Knowledge and Understandingวิทยาเขตบางเขน Satisfactionสถานภาพและแนวโน้มสถาบันการเมืองสาเหตุสิงคโปร์หลักสูตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอินโดนีเซียแอปพลิเคชัน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. พรพรรณ เหมะพันธุ์, อาจารย์

E-Mail: pornphan.h@ku.ac.th Tel.0-2561-3480 ต่อ 457


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 20 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน, อาจารย์ 10 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 76 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 72 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 49 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 32 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 307 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 124 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 183 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 4 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)