ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Aluminum hole centerbiome-biogeochemical cyalesdeciduous broadleaf forestE1? centerecophysiological parametersEvapotranspirationFloodGamma radiation-induced thermoluminescencegenetic algorithmsGeographic Information SystemGISLandsat 8landslideLeaf area indexMachine LearningOptimizationRemote SensingSambagawa metamorphic beltSAR imagerySelf-trapped excitonslope failureTeakThermoluminescencewoody debrisก๊าซเรือนกระจกการใช้ประโยชน์ที่ดินการบรรเทาอุทกภัยการประเมินผลการป้องกันอุทกภัยการฝึกอบรมการเสริมสร้างสังคมสันติสุขการให้บริการความพึงพอใจฐานข้อมูลดัชนีพืชพรรณทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลเทศบาลนครปากเกร็ดปัญหาและความต้องการของนิสิตแผนที่ภาษีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินพ.ร.บ.รายได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙พัฒนาชุมชนพัฒนาสังคมพารามิเตอร์ทางชลศาสตร์ของดิน ผลผลิตข้าว RS-SWAP-GA LAIพื้นที่เมืองพื้นทีระบาดพื้นที่ให้บริการเพลี้ยแป้งเพลี้ยแป้ง มันสำปะหลัง พื้นทีระบาด อินฟราเรดความร้อนไฟป่าภัยพิบัติทางธรรมชาติภาพจากดาวเทียมรายละเอียดสูงภาพถ่ายจากดาวเทียมภาพถ่ายดาวเทียมภาพถ่ายดาวเทียมแลนด์แซท8ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐานภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวภูมิศาสตร์ชนบทภูมิศาสตร์ดิน ธรณีสันฐานวิทยาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ ภูมิสารสนเทศมันสำปะหลังมันสำปะหลัง เพลี้ยแป้ง การรับรู้จากระยะไกลเมืองหลักระดับภาคแม่น้ำเวฬุรถทะเบียนเคลื่อนที่ระบบคอมพิวเตอร์ระบบแผนที่ภาษีระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)ระบบสาสนเทศภูมิศาสตร์ระยองรีโมทเซนซิ่งโรงพยาบาลสนามลุ่มนํา้าป่าสัก และการตั้งถิ่นฐานยุคก่อนประวัติศาสตร์ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพลุ่มน้ำสาขาแลนด์แซท 8วัดหลักสี่วิวัฒนาการศักยภาพสถาบันพระปกเกล้าสักสารสนเทศสารสนเทศภูมิศาสตร์สิ่งปกคลุมดินเสริมสร้างสังคมสันติสุขหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขหาดทรายดำแหล่งกำเนิดตะกอนองค์การบบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนากอินเทอร์เน็ตอินฟราเรดความร้อน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

ดร. ชมชิด พรหมสิน, อาจารย์

E-Mail: fsoccci@ku.ac.th

Tel.: 02-5613480, 02-56134

ดร. ชมชิด พรหมสิน, อาจารย์

E-Mail: fsoccci@ku.ac.th

Tel.: 02-5613480, 02-56134

รองหัวหน้าภาควิชาResource

นักวิจัยทั้งหมด 10 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน, อาจารย์ 8 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 12 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 4.51 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 38 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 29 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)
 • ทุนนอก 91 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 82 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 111 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 58 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 53 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 15 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 5 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)