คณะสังคมศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน
ภาควิชาภูมิศาสตร์
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
9 149 3.343 208.017
158 211.360
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
0 9 6 17 0 ---
32 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
2 0.00 12 4.510

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
31 29 25 42 0 1 0 0 0 0 7 1 3
135 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
การประยุกต์เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (GIASA)9466000000300
การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (GTASA)10243232110000600

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit
การประยุกต์เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่-ผศ.สุจิตราเจริญหิรัญยิ่งยศ
การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่-รศ.พันธ์ทิพย์จงโกรย

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)
การประยุกต์เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่เครื่องฉายภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง475,000.00
การประยุกต์เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์779,923.00
การประยุกต์เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์286,570.00
การประยุกต์เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์214,000.00
การประยุกต์เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์99,510.00
การประยุกต์เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ใช้พร้อม 5 เครื่อง400,000.00
การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่เครื่องฉายภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง475,000.00
การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์779,923.00
การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์286,570.00
การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์214,000.00
การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์99,510.00
การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ใช้พร้อมกัน 5 เครื่อง400,000.00

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

ดร. สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาภูมิศาสตร์
Email: fsocsjc@ku.ac.th
โทร. 025613480
การประยุกต์เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (GIASA)
Member: 6 (Int: 6 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาภูมิศาสตร์
Email: puntip.j@ku.ac.th
โทร. 025613484 ต่อ 725
การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (GTASA)
Member: 6 (Int: 6 Nisit: 0 Ext: 0)

Member Performance

ดร. สากล สถิตวิทยานันท์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาภูมิศาสตร์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกการประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
13
+ Univ. Project
10
- Leader
5
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
3
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.503
+ Univ. Project
1.056
- Leader
0.528
- Co-
0.528
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.447
- Leader
0.447
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว สิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาภูมิศาสตร์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกการประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
80
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
80
- Leader
74
- Co-
3
- Ads.
3
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
124.586
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
124.586
- Leader
122.676
- Co-
0.360
- Ads.
1.550
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว ศรีเพ็ญ ดุรงค์เดช, อาจารย์
ภาควิชาภูมิศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.500
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.500
- Leader
0.500
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว, อาจารย์
ภาควิชาภูมิศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
7.920
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
7.920
- Leader
2.520
- Co-
5.400
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สอนกิจจา บุญโปร่ง, อาจารย์
ภาควิชาภูมิศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
2
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.250
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.250
- Leader
0.250
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ธีรพร ชื่นพี, อาจารย์
ภาควิชาภูมิศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
2
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.200
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.200
- Leader
0.200
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. เทพไท ไชยทอง, อาจารย์
ภาควิชาภูมิศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.832
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.832
- Leader
0.250
- Co-
1.582
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. กุลปราโมช ประทุมชัย, อาจารย์
ภาควิชาภูมิศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
1
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.526
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
3.526
- Leader
0.200
- Co-
3.326
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุพรรณิกา โกยสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาภูมิศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.575
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.575
- Leader
0.075
- Co-
2.500
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ชมชิด พรหมสิน, อาจารย์
ภาควิชาภูมิศาสตร์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกการประยุกต์เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
3
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
3
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.861
+ Univ. Project
0.405
- Leader
0.135
- Co-
0.135
- Ads.
0.135
+ Ext. Project
3.456
- Leader
0.220
- Co-
3.236
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาภูมิศาสตร์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกการประยุกต์เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
5
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
9.107
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
9.107
- Leader
6.631
- Co-
2.476
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว อสมาภรณ์ สิทธิ, อาจารย์
ภาควิชาภูมิศาสตร์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกการประยุกต์เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
10.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
10.000
- Leader
0.000
- Co-
10.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พรทิพย์ ลิ้มฬหะพันธ์, อาจารย์
ภาควิชาภูมิศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.360
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.360
- Leader
0.210
- Co-
0.150
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ชุติพงศ์ ร่มสนธิ์, อาจารย์
ภาควิชาภูมิศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.100
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.100
- Leader
0.100
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาภูมิศาสตร์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกการประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
28
+ Univ. Project
3
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
25
- Leader
23
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
13.602
+ Univ. Project
2.260
- Leader
2.130
- Co-
0.130
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
11.342
- Leader
8.242
- Co-
3.100
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาภูมิศาสตร์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกการประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่2559 - ปัจจุบัน
หัวหน้าการประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
10
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
25.617
+ Univ. Project
1.500
- Leader
0.750
- Co-
0.750
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
24.117
- Leader
0.520
- Co-
23.597
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
6
- Equip Price (Baht)
2,255,003.00
 
Output:
+ Journal
12
- International
12
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
10
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง ชนมณี ทองใบ, อาจารย์
ภาควิชาภูมิศาสตร์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกการประยุกต์เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.355
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.355
- Leader
0.025
- Co-
0.330
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. กนก วีรวงศ์, อาจารย์
ภาควิชาภูมิศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.265
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.265
- Leader
0.265
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาภูมิศาสตร์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกการประยุกต์เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่2559 - ปัจจุบัน
หัวหน้าการประยุกต์เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
8
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
8
- Leader
5
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
15.981
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
15.981
- Leader
6.550
- Co-
9.431
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
6
- Equip Price (Baht)
2,255,003.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว ภาวิณี เพ็งเพชร, อาจารย์
ภาควิชาภูมิศาสตร์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกการประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
0
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
7.756
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
7.756
- Leader
0.000
- Co-
7.756
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0