ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
การประยุกต์เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
GIASA
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

การประยุกต์เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่

GIASA

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ผศ.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ

Email: fsocsjc@ku.ac.th

Phone Number: 025613480

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

ผศ.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ

Email: fsocsjc@ku.ac.th

Phone Number: 025613480

ผศ.ชมชิด พรหมสิน

Email: fsoccci@ku.ac.th

Phone Number: 02-5613480, 02-56134

ผศ.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์

Email: fsocpsm@ku.ac.th

Phone Number: 0866216243

นางชนมณี ทองใบ

Email: fsoccnt@ku.ac.th

Phone Number: 025613480 #712

นางสาวอสมาภรณ์ สิทธิ

Email: fsocapsi@ku.ac.th