ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
GTASA
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่

GTASA

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.พันธ์ทิพย์ จงโกรย

Email: puntip.j@ku.ac.th

Phone Number: 025613484 ต่อ 725

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

รศ.สากล สถิตวิทยานันท์

Email: fsocsks@ku.ac.th

Phone Number: 0-2561-3484 ต่อ 713

รศ.อรสา สุกสว่าง

Email: fsocoss@ku.ac.th

Phone Number: 0-2561-3480 ต่อ 447

รศ.พันธ์ทิพย์ จงโกรย

Email: puntip.j@ku.ac.th

Phone Number: 025613484 ต่อ 725

รศ.สิริกร กาญจนสุนทร

Email: fsocptk@ku.ac.th

Phone Number: 02-5791546

นางสาวภาวิณี เพ็งเพชร

Email: fsocpnp@ku.ac.th

Phone Number: 02-5613484 ต่อ 422