ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Adult EntertainmentAgeismAgingAssociated heritage valueBangkokBuddhism and ColonialismChao Phraya RiverChinese in MalayaDiscourse AnalysisGender EqualityHistoryInterpretationJapanese policyJapan-MyanmarKoh KretLandLim Boon Keng’s reform movementMap Title DeedPeople's RightsPink TourismPrimary tourism destinationRatchanadda Temple’s community/ Crown Property/ Ratchadamnoen Avenue/ ThailandRatchanadda Temple’s community/ Crown Property/ Ratchadamnoen Avenue/ ThailandReformatory Schoolrole of Thai business sector Secondary tourism destinationSilomSlavoj ZizekSocial ConstructionThai foreign policy-makingThai History in Rattanakosin PeriodThai Penal InstitutionsThai politicsThai-Burmese relationsVocational Training SchoolWay of lifeกฎของพ่อกบฏบวรเดชกลอนลำคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จอมพล ป. พิบูลสงครามจีนน้ำตาลแนวคิดชาตินิยมทางเศรษฐกิจบ้านพักข้าราชการปฏิวัติประวัติศาสตร์จีนประวัติศาสตร์ชุมชนประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เมืองและเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยประวัติศาสตร์ไทยประวัติศาสตร์ไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ การเมือง เศรษฐกิจและสังคมไทยประวัติศาสตร์เพศวิถี ประวัติศาสตร์ยุโรป ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกประวัติศาสตร์ศิลปะไทย ประวัติศาสตร์ศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเอเชียประวัติศาสตร์สมัยใหม่ประวัติศาสตร์อเมริการ่วมสมัยประวัติศาสตร์อยุธยาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ปรัชญาประวัติศาสตร์ผลลัพธ์การเรียนรู้ผู้สูงวัยพม่าพม่าสมัยใหม่พระประแดงพลเมืองพ่อค้าพื้นที่เพศวิถีมรดกวัฒนธรรม มลพิษทางอุตสาหกรรมเมียนมาเมืองโยเรระบอบใหม่รัชกาลที่ 5รัฐธรรมนูญรัฐบาลญี่ปุ่นรัฐประหาร 294รัตนโกสินทร์ตอนต้นราชดำเนิน ชุมชนหลังวัดราชนัดดาราชทัณฑ์แรงงานขาดแคลนลุ่มน้ำแม่กลองโลหะปราสาทวยาคติวัฒนธรรมไทยเชื้อสายโปรตุเกส ชุมชนวัดซางตาครู้ส โลกาภิวัฒน์ หลังสงครามเย็น ประชาคมอาเซียนวัดราชนัดดาวิจัยสถาบันอาณานิคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 11 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 4 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 46 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 37 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 3 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 3 รางวัล (เกียรติบัตร 2 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)