โครงการวิจัยคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2018

60

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

48

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

47

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

3

Award

รางวัล ปี 2018

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 35 Project 11 3 0 0
2018 โครงการสุดยอดผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของชุมชน หัวหน้าโครงการย่อย เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2018 นโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกาสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2018 พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหาร:ปัจจัยที่มีอิทธิพลและโมเดลการพัฒนา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2018 ความสุขในการดำรงอยู่ของอาชีพชาวนาไทย กรณีศึกษา ชาวนาที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2018 บทบาทภาครัฐของสิงคโปร์ต่อการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2018 การเปรียบเทียบตัวแบบการถดถอยสำหรับข้อมูลนับเมื่อค่าความแปรปรวนมากกว่าค่าเฉลี่ย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2018 การพัฒนาสื่อกลางนวัตกรรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2018 บุคลิกภาพที่เข้มแข็ง ความเข้มแข็งของครอบครัว การสนับสนุนทางสังคม และการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2018 ความยุติธรรมในการพัฒนา: การวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 2 2 0 0
2018 การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2018 การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ความร่วมมือ และความโปร่งใส ในองค์กรปกครองท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2018 พระรามในปราสาทของพระอินทร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2018 โองการแช่งน้ำ: อำนาจของการสาปแช่ง หรืออำนาจของการจับจ้อง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2018 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ การรู้เท่าทันสื่อ และความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2018 “เมื่อพวกเรากลายเป็นผู้ร้าย”: ความเปลี่ยนแปลงของชีวิตและการดิ้นรนของชาวประมงพาณิชย์ขนาดเล็กชายฝั่งสมุทรสงคราม ภายใต้บริบทการขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2018 ความคิดเห็น(ความพึงพอใจ)ของนิสิตที่มีต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2018 ความพึงพอใจของหน่วยงานที่มีต่อมหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2018 โปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2018 The State of the Art of Cryptocurrencies หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2018 ทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ แนวทางการรู้เท่าทันและวิเคราะห์สื่อ และสุขภาพจิตของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2018 การเห็นคุณค่าในตนเอง ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน และความผาสุกของบุคลากรกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2018 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงไส้เดือนและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมูลไส้เดือน สู่ชุมชน คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ร่วมวิจัย เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2018 บทบาทของเกษตรกรรมเมืองต่อความมั่นคงทางด้านอาหารในเขตเมืองระดับเทศบาลตำบล กรณีศึกษา: เกษตรกรรมในเขตเทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2018 ปัญหาเหมืองแร่ทองคาในจังหวัดเลย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2018 Another Jigsaw Piece for Making Possible the Sustainably Environmental Society: A Case Study of ASEAN Legal Framework for Equal Access to and Fair Benefit Sharing of Plant Genetic Resources in Southeast Asia หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2018 ความเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของชาวประมงขนาดเล็กในยุค “การปฎิรูป” การประมงของประเทศไทย: กรณีศึกษาชุมชนชายฝั่ง จ.สมุทรสงคราม หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2018 โครงการการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวในการใช้ทรัพยากรชายฝั่งของชุมชนประมงตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม: มุมมองจากประวัติศาสตร์ท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2018 การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องมือทำประมงของชาวประมงพื้นบ้านในตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2018 จากสตอรี่: นวัตกรรมเรื่องเล่าสู่การสร้างสรรค์คุณค่าผลิตภัณฑ์จากต้นจาก หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2018 ผลของการให้คำปรึกษากลุ่มที่มีต่อความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นของนิสิตจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2018 การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน: บูรณาการความรู้จิตวิทยาชุมชนสู่การบริการสังคมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2018 การพัฒนามาตรวัดการเห็นคุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2018 ความเป็นพลเมืองของเยาวชนไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2018 ความเหลื่อมล้ำทางสังคมจากระบบมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย: กรณีศึกษาเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 ผลของการติดต่อระหว่างวัยแบบโดยตรงและแบบขยายต่อเจตคติต่อผู้สูงอายุ: การศึกษาตัวแปรส่งผ่านหลายตัว หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 1 0 0 0
2018 การปรับตัวของภูมิปัญญาการทอผ้าเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 แนวทางการส่งเสริมศักยภาพชุมชนมอญเจ็ดริ้วในการจัดการวัฒนธรรม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 บทเรียนสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย กรณีศึกษานโยบายและแนวทางการเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสิทธิทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนวัฒนธรรมและย่านประวัติศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาล ปี 2561 ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การศึกษาเปรียบเทียบการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของผู้มีรายได้น้อยในประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย และบังคลาเทศ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การจัดการความรู้ของเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตผ้ามัดหมี่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 อิทธิพลของสุขภาวะทางปัญญา และ จิตวิญญาณในสถานที่ทำงานที่ส่งผลต่อ ความพึงพอใจในการทำงานและความผาสุกทางจิต หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา และจิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 ความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาในบริบทสงครามเย็น: มุมมองจากนโยบายการฑูตของสหรัฐอเมริกา ค.ศ.1948-1988 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2561 หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 โครงการการประเมินผลการจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2561-2562 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การศึกษาการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา และจิตวิญญาณในสถานที่ทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0