โครงการวิจัยคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2023

61

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

23

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

30

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

2

Award

รางวัล ปี 2023

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 1 0 0 0
2023 โลกาภิบาลมาตรฐานคุณภาพไวน์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2023 วิทยุกระจายเสียงสมัยคณะราษฎร : เทคโนโลยีการสื่อสารกับอำนาจทางการเมืองหลังการปฏิวัติ 2475 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2023 การประยุกต์ดัชนีชีวภาพ-ฟอแรมมินิเฟอร่าและออสตราคอดในการประเมินผลกระทบมลพิษทางทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนบน ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 นวัตกรรมการจัดการรับมือภัยพิบัติดินถล่ม ระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การพัฒนาวิธีการฟื้นฟูและการตัดสินใจย้ายปลูกหญ้าทะเลเพื่อการอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเล (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 21 Project 5 1 0 0
2023 ความท้าทายของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในการจัดการของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1 0 0 0
2023 การเคลื่อนย้ายตะกอนซิลิซิคลาสติกในลุ่มน้ำห้วยตะเพิน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2023 เครือข่ายความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าวขององค์กรภาคประชาสังคม: กรณีศึกษามูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2023 สถาบันขงจื่อ: อำนาจละมุนของจีนต่อประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2023 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและยกระดับพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติกลุ่มป่าแก่งกระจาน ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 ชีวการแพทย์สมัยใหม่ ร่างกาย ความเสี่ยงและนัยเชิงสังคมจากเทคโนโลยีการฝากไข่ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 1 0 0
2023 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นำเชิงจิตวิญญาณ สำหรับผู้นำในองค์การ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2023 สงครามรัสเซีย-ยูเครนในฐานะส่วนต่อขยายของการเมืองภายในประเทศรัสเซีย: ศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบจากกรณีสงคราม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 2 0 0 0
2023 ความหลากหลายของวิถีความเป็นแม่ในสังคมไทย: การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงในฐานะ "แม่" เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2023 การเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลในการสร้างเสริมความเป็นพลเมืองสู่การจัดทำธรรมนูญบ้านเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2023 การพัฒนาสมรรถนะด้านการวางแผนกลยุทธ์ทางวัฒนธรรมชนเผ่าของเยาวชน เพื่อพัฒนาพื้นที่สูงบ้านเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2023 การสังเคราะห์องค์ความรู้งานวิจัยเกี่ยวกับครอบครัวไทย พ.ศ.2561-2565 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2023 การสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่องครอบครัวข้ามรุ่นเพื่อการพัฒนาเด็กและผู้สูงอายุในครอบครัวไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2023 สถานภาพองค์ความรู้ของบทบาทสตรีไทย ด้านกฎหมายและการเมือง พ.ศ. 2560 – 2565 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2023 จากจอบสู่จาน: เชฟส์ เทเบิล การกินอย่างมีหลักการ และภูมิทัศน์อาหารไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2023 การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยด้านความรุนแรงทางเพศในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2561 – 2565) หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2023 การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนสูงสุดรายวันในอนาคตสำหรับพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยโดยใช้แบบจำลองภูมิอากาศโลก CMIP 6 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การจัดทำแผนที่ดิจิทัลความเค็มของดินจากข้อมูล Sentinel-2 และผลิตภัณฑ์จากอากาศไร้คนขับ ในอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2023 การศึกษาจีโนมเชิงหน้าที่ และการกำหนดคุณลักษณะผลผลิตของแมลงวันลาย (Hermetia illucens) พร้อมการประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารส่งเสริมสุขภาพและมูลค่าสูง โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สร้างความมั่นคงด้านอาหาร และสามารถพัฒนาต่อยอดเชิงอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การกำหนดคุณลักษณะและเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตของแมลงวันลายโดยใช้ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรม เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และสามารถพัฒนาต่อยอดในการผลิตระดับอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2023 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณและประสิทธิภาพของเปปไทด์ต้านจุลชีพที่ผลิตจากหนอนแมลงวันลาย (Hermetia illucens) เพื่อใช้พัฒนาต่อยอดเป็นสารต้านจุลชีพและส่งเสริมสุขภาพในสัตว์และมนุษย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2023 การเสริมสร้างทักษะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และพัฒนานักวิจัยชุมชน : กรณีศึกษาอาสาสมัครเยาวชน บ้านเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2023 โครงการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจำปี พ.ศ.2565 ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2023 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2566 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2023 โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0