ธรรมาภิบาลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

Publish Year National Journal 1
2010 exกุลนันท์ เลี้ยงสุขสันต์, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นำ ทัศนคติต่อธรรมาภิบาล ที่ส่งผลต่อธรรมาภิบาลของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 42-56
Publish Year International Conference 1
2010 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "Good Governance of Thai Small and Medium Sized Entrepreneurs", 27th International Congress of Applied Psychology , 11 - 16 กรกฎาคม 2010, Melbourne เครือรัฐออสเตรเลีย