การพยากรณ์ราคาและผลผลิตพืชเศรษฐกิจด้วยโมเดลสถิติและโครงข่ายประสาทเทียม