โครงการวิจัยคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2015

40

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

18

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

58

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

1

Award

รางวัล ปี 2015

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 27 Project 13 10 0 0
2015 ระบบทำความสะอาดแก๊สสังเคราะห์สำหรับเตาหุงต้มในครัวเรือน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2015 การใช้เทคนิคการรับรู้จากระยะไกลเพื่อประเมินพื้นที่ระบาดของเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 1 0 0
2015 การศึกษาอัตลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 3 0 0
2015 การประเมินพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยด้วยเทคนิคซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2015 กระบวนการบริหารงานด้านวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
2015 กระบวนการจัดการและตอบสนองต่อระบบเกษตรพันธะสัญญาของเกษตรกรเพื่อการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาระบบเกษตรพันธะสัญญาในจังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 3 1 0 0
2015 ศักยภาพและบทบาทขององค์กรต่อการตอบสนองทิศทางและความต้องการกำลังคนสำหรับการพัฒนาสังคม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2015 ความคิดเห็นของบัณฑิตรัฐศาสตร์ที่มีต่อหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2015 ความคิดเห็นของมหาบัณฑิตรัฐศาสตร์ที่มีต่อหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2015 ความพึงพอใจของหน่วยงาน (นายจ้าง) ที่มีต่อมหาบัณฑิตรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2015 ชนบทที่เปลี่ยนผ่านและการปรับตัวในการดำรงชีพของเกษตรกร: กรณีศึกษาเกษตรกร อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2015 การพัฒนาแบบวัดพัฒนาการสำหรับวัยเด็กตอนต้น หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2015 การวิจัยและพัฒนากระบวนการทดสอบทางจิตวิทยา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 2 0 0
2015 ความฉลาดทางสังคม และพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2015 การพัฒนาแบบทดสอบเพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคลากร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2015 ความฉลาดทางจริยธรรม แรงจูงใจภายใน มิตรภาพ และการเรียนรู้แบบกำกับตนเองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษตอนปลาย โรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2015 การศึกษาบทบาทขององค์กรภาครัฐและภาคประชาชนต่อการฟื้นฟูและพัฒนาคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2015 ทัศนคติและพฤติกรรมเอื้อเฟื้อต่อผู้สูงอายุของนิสิตคณะสังคมศาสตร" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร" หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2015 การประเมินผลหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน พ.ศ. 2555 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2015 ผัสสะต่อสถานที่และความสัมพันธ์เชิงตำแหน่งของอำนาจของ แรงงานหญิงชาวเมียนมาในกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2015 การวิเคราะห์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2015 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาสู่การเป็นจังหวัดปกครองตนเอง กรณีศึกษา : จังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา สุพรรณบุรี ชลบุรี และตรัง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2015 การเปิดเสรีสินค้าอาหารเพื่อความมั่นคงทางอาหารของสิงคโปร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2015 ทักษะทางสังคม การดูแลตนเอง กับความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ภาคกลาง ประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2015 ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในพื้นที่สีเขียว “คุ้งบางกะเจ้า” สู่ความยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2015 ผลของโปรแกรมกลุ?มสัมพันธ?ต?อพฤติกรรมการกล?าแสดงออกของนิสิตภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร? มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2015 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาการจัดการบ่อขยะแพรกษา ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 31 Project 10 1 0 0
2015 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี ระยะที่ 2 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 “ผมจะไปช่วยพี่น้องเรา รัฐบาลขี้ฉ้อทำร้ายประชาชน”: การเมืองเชิงศีลธรรมของคนใต้ย้ายถิ่นในกรุงเทพฯ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2015 โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยคอมพิวเตอร์ (GIS) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการการประเมินผลหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 6 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาล ปี ๒๕๕๘ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 เส้นทางสายน้ำนมแม่: ประสบการณ์การต่อสู้ของแม่ทำงานยุคใหม่เพื่อแลกกับการได้เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 1 0 0
2015 การจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ เลย 2 - ขอนเแก่น 4 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการส่งเสริมวิชาการ "ความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์สาธารณะกับเครือข่ายภาคีในด้านการปราบปรามการทุจริตในระดับจังหวัด" หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการพัฒนาเครือข่ายและรณรงค์เฝ้าระวังปัญหาการท่องเที่ยวที่แสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็ก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการศึกษาและพัฒนากฎหมายรองรับธุรกิจโฮมสเตย์และธุรกิจลองสเตย์เพื่อให้เกิดระบบคุณภาพและมาตรฐาน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการศึกษาแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของจังหวัดนนทบุรั โดยวิธีตกลง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการค้นหาแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่อยอดสินค้าเกษตร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรการสานสัมพันธ์และจับคู่ธุรกิจระหว่างประเทศ (สปป.ลาว) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารการสหกรณ์ระดับกลาง" หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการผลักดันมาตรการการมีส่วนร่วมของผู้กระทำความผิดในคดีอาญาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2015 การพัฒนาจิตวิญญาณและจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2015 การศึกษาการมีส่วนร่วมของมวลชนในการลดอาชญากรรม : วิธีคิดและยุทธศาสตร์ในการทำงานลดอาชญากรรมร่วมกันระหว่างตำรวจและมวลชน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การศึกษาวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้าน อบถ. ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการข้อมูลกฎหมาย เรื่อง กฎหมายของประเทศอินโดนีเซียและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคงของประเทศอินโดนีเซีย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การศึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการและการสืบสวน อบถ.ในส่วนงานตำรวจ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การสังเคราะห์องค์ความรู้:การเปลี่ยนแปลงสถานภาพครอบครัวไทยและแนวทางเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การพัฒนาระบบสารสนเทศแสดงข้อมูลการปล่อย การกักเก็บ และการลดก๊าซเรือนกระจกโดยใช้ระบบแม่ข่ายแผนที่ (Internet Map Server) ระยะที่ 2 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2015 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2558 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2015 ทัศนคติ ความพึงพอใจและความผูกพันต่อการดำเนินงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชน และความผูกพันต่อชุมชนของประชากรในชุมชนโดยรอบโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง และกลุ่มบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ.2558 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี ระยะที่ 1 ระบบสารสนเทศสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นฐาน (GIS-Base Map) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี ระยะที่ 2 ของเทศบาลตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การศึกษาวิจัยเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น : รูปแบบ วิธีการ สาเหตุ และแนวทางป้องกัน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี ระยะที่ 2 ระบบฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การตั้งเป้าหมายส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคม การเผชิญปัญหา และความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2015 การทำหน้าที่ด้านความคิดความเข้าใจ การพึ่งตนเอง ทักษะทางสังคม และพฤฒพลังของผู้สูงอายุ ณ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0