การถ่ายทอดความรู้ผ้าทอมัดหมี่ย้อมครามและการพัฒนาการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอมัดหมี่ จังหวัดอุดรธานี