แบบจำลองความสำเร็จในการพัฒนาพลเมืองต้นแบบของจังหวัดอ่างทอง