ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการประเมินความต้องการใช้น้ำทางการเกษตรในเขตพื้นที่ชลประทานของอ่างเก็บน้ำคลองกะทูนและอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง จังหวัดนครศรีธรรมราช