โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

Publish Year National Conference 1
2022 exอนันต์ นนท์ศิริ, exวชิรกรณ์ เสนาวัง, inดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทิพาภรณ์ หอมดี, "การเตือนภัยน้ำหลากด้วยวิธีดัชนีน้ำฝนในลุ่มน้ำห้วยชะโนด", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27, 24 - 26 สิงหาคม 2022, เมือง เชียงราย ประเทศไทย