Person Image

  Education

  • Master of Legal Institutions, University of Wisconsin-Madison, USA, 2543
  • Master of Laws, New York University, USA, 2544
  • Doctor of Juridical Science, Monash University, ออสเตรเลีย, 2560

  Expertise Cloud

  Big Dataกฎหมายกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพกฎหมายทรัยพ์สินทางปัญญากฎหมายธุรกิจกรอบความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียน (THe ASEAN Framework Agreement on Services)กระบวนการยุติธรรมการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบการแข่งขันไม่เป็นธรรมการชดใช้ค่าเสียหายการตอบแทนการให้บริการระบบนิเวศการเปิดเสรีภาคบริการทางการศึกษา(The Liberalization of Trade in Educational Services)การมีส่วนร่วมคดีอาญาความปลอดภัยทางชีวภาพความผิดอันยอมความความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Readiness of the Higher Education Provision)ความรับผิดความหลากหลายทางชีวภาพตลาดดิจิทัล ข้อมูลขนาดใหญ่ การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม การใช้อำนาจเหนือตลาด โดยไม่ชอบ บังคลาเทศบังคับคำชี้ขาดประชาคมอาเซียนประมวลกฎหมายอาญาผลกระทบผลิตภัณฑ์ฮาลาลผังน้ำผังน้ำ: ลุ่มน้ำมูลผู้กระทำความผิดผู้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยผู้มีรายได้น้อยพระราชบัญญัติพิธีสารคาร์ตาเฮนามาตรการจูงใจมาตรการลดปริมาณคดีมาตรา 27มาเลเซียร่างพระราชบัญญัติลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือวัฒนธรรมวิเคราะห์ผลกระทบสถาบันอุดมศึกษาไทย (Thai Hiher Education)สัญญาทางปกครองอนุญาโตตุลาการอาเซียนอำนาจเหนือตลาดอินโดนีเซีย

  Interest

  กฎหมายธุรกิจ, กฎหมายทรัยพ์สินทางปัญญา, กฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพ

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 502 ชั้น 5 อาคาร3
   • ห้อง 8708 ชั้น 7 อาคาร8
   • ห้องเศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ ชั้น 5 อาคารสังคมศาสตร์ 1

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 4 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)